Žáci devátých tříd před důležitým rozhodnutím

01.01.2013

Žáci devátého ročníku stojí v současné době před velmi důležitým životním krokem – vybírají si školu, na které budou pokračovat ve svém vzdělávání po ukončení povinné školní docházky. Naše škola těmto žákům a jejich rodičům poskytuje mnoho informací o možnostech studia. Informace jsou průběžně doplňovány a zpřesňovány podle požadavků jednotlivých středních škol. Umožňujeme žákům účast na dnech otevřených dveří škol i návštěvy veletrhů škol a učilišť.

Potřebné základní informace k výběru zvoleného školského zařízení se žáci mohou dozvědět z nástěnek ve vestibulu u ředitelny školy. Na nich jsou vyvěšeny přehledy všech studijních oborů, adresy škol a potřebné kontaktní údaje, podrobnosti o přijímacích řízeních i informace o případné výši školného či jaké jsou podmínky studia handicapovaných uchazečů. K dispozici jsou také popisy oborů středoškolského vzdělání doplněné profilem absolventa a učebními plány. U těchto nástěnek se shlukují nejenom vycházející žáci, ale jejich obsah pročítají už i osmáci, kteří mají na rozhodování ještě rok čas. Vycházející žáci také obdrželi brožury s přehledem otevíraných oborů na Mladoboleslavsku. K dispozici mají v elektronické podobě přehled všech středních škol ČR.

Pro lepší orientaci v nabídce škol byly uskutečněny exkurze na veletrh středních škol a učilišť Libereckého kraje EDUCA MY JOB v Liberci a veletrh středních škol EdukArt v Mladé Boleslavi. Velmi prospěšná byla i návštěva v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání na Úřadu práce v Mladé Boleslavi.

Od počátku devátého ročníku mají žáci možnost docházet na Cvičení z matematiky a Cvičení z českého jazyka, která jsou koncipována jako příprava ke zkouškám a studiu na středních školách. Žákům se na požádání poskytuje individuální pomoc. Všichni vycházející žáci si zkusili cvičně vyplnit přihlášku ke studiu.

Škola pomáhá i zákonným zástupcům žáků, kterých se týká popisovaná problematika. Na začátku školního roku obdrželi informační dopisy o přijímacím řízení. V lednu proběhla schůzka s výchovnou poradkyní a třídními učitelkami, při níž jim byla sdělena důležitá data k odevzdání a poslání kompletně vyplněných tiskopisů přihlášek (žáci mohou podat dvě přihlášky). V případě nejasnosti nebo rozšíření či upřesnění informací o konkrétní škole mohou kontaktovat výchovnou poradkyni.

Vycházející žáci a jejich zákonní zástupci získali v naší škole mnoho informací, které by jejich výběr další školy nebo učiliště měly usnadnit.

Žáci devátých tříd před důležitým rozhodnutím
Mgr. Pavla Macounová, výchovná poradkyně
Zpět