Projekt Masarykovy univerzity v Brně – EU Kids Online

28.01.2018

Projekt s názvem „EU Kids Online“ je součástí mezinárodní studie a navazuje na šetření provedené v roce 2010 ve 25 státech Evropy. Jeho řešení zaštiťuje prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., který působí na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumný projekt byl schválen Etickou komisí pro výzkum Masarykovy univerzity. Projekt se zaměřuje na rizika a příležitosti použití internetu a mobilních technologií u žáků a studentů základních a středních škol.

Do projektu byly vybrány dvě třídy – IV. B a VI. B, vyplňování dotazníku se uskutečnilo 24. ledna 2017. Administrátorka projektu (posluchačka z Masarykovy univerzity) připravila v počítačové učebně přístupy pro žáky, informovala je o tom, jak dotazník vyplnit, a poté dohlížela na to, aby vyplňování proběhlo v pořádku. Data jsou sbírána pomocí dotazníku, který je přístupný přes internet. Dotazník byl zaměřený na to, jak děti internet používají, jaké výhody jim to přináší a s jakými riziky se případně setkaly (např. kyberšikana, setkání se s někým neznámým z internetu). Po skončení vyplňování byla administrátorka k dispozici pro dotazy žáků. Vyplnění dotazníku trvalo 45 minut, sběr v jedné třídě tedy zabral jednu vyučovací hodinu. Účast žáků byla z etických důvodů podmíněna informovaným souhlasem rodiče, který žáci přinesli do školy. Projekt by měl přispět k porozumění toho, co dnešní děti na internetu dělají a čemu čelí.

Projekt Masarykovy univerzity v Brně – EU Kids Online
Mgr. Jiří Šíma
Zpět