arrow Výchovné poradenství

Na naší škole je zaveden systém výchovného poradenství, v rámci kterého jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům) poradenské a konzultační služby. Jedná se převážně o prevenci výukových a výchovných obtíží, řešení školního neúspěchu, vytváření vhodných podmínek pro tělesný, psychický a sociální rozvoj osobnosti, prevenci rizikového chování, zmírňování důsledků případného zdravotního postižení, kariérové poradenství a pomoc v krizových situacích žákům a zákonným zástupcům (rodičům). Většinu těchto služeb poskytuje škola ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Mladou Boleslav, Václavkova 1040, 293 01, telefon 326 731 066. Nebo PPP v České Lípě, Havlíčkova 443, telefon 487 521 673.

Do výchovného poradenství je zahrnuta i péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Jedná se především o studenty s SPU (specifické poruchy učení). Tito studenti mohou být vzhledem ke svému oslabení při výuce zohledněni či integrováni. Při zohlednění i integraci je k jejich oslabení přihlédnuto komplexně, a navíc je žákovi vypracován podle potřeby individuální vzdělávací plán (IVP) v konkrétních předmětech, kterých se oslabení bezprostředně týká.

Pro zařazení do integrace či zohlednění je třeba splnit tyto podmínky:

  • Žák musí doložit své oslabení platným potvrzením z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či speciálního pedagogického centra (SPC) ne starší jednoho roku.
  • Zpráva musí obsahovat potvrzení a závěr z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření. Dále zpráva musí obsahovat dobu trvání její platnosti. Pokud tomu tak není, platnost potvrzení je automaticky 2 roky. Potvrzení musí být originál ne pouhá kopie. Zprávy a potvrzení od klinických psychologů, psychiatrů či psychologů nepracujících v PPP či SPC nelze dle zákona považovat za platné, ale je možné jej použít v případě jiných problémů.
  • Toto potvrzení odevzdávají žáci či zákonní zástupci žáka (rodiče) osobně do rukou výchovné poradkyně Mgr. Mgr. Ivy Machkové.
  • Zákonní zástupci žáků jsou povinni (pokud zohlednění či integraci žádají) písemně požádat o zařazení do integrace či o zohlednění ředitele školy.
  • Pokud je žádost oprávněná, rozhodne ředitel školy o zařazení do integrace či zohlednění. Zákonní zástupci žáka či zletilí obdrží rozhodnutí ředitele školy.
  • Bez platného potvrzení a bez písemné žádosti nelze přihlížet k jakémukoliv oslabení či postižení a na žáka je pohlíženo jako na zcela zdravého bez specifických vzdělávacích potřeb.

Výchovná poradkyně školy dle návrhu zprávy stanoví, kterých předmětů se bude integrace či zohlednění týkat. Ve vybraných předmětech je výchovnou poradkyní vypracován IVP pro výuku daného předmětu či celého studia. Všechna navrhovaná pedagogická opatření jsou projednávána se žákem a jeho zákonnými zástupci a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.