Vážení rodiče a žáci,
v souladu s usnesením vlády č. 491 vás informujeme o organizaci přítomnosti žáků 1. až 5. ročníku v Základní škole Bělá pod Bezdězem. Vycházíme z metodického materiálu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo MŠMT ČR dne 30. 4. 2020.

Organizace výuky žáků prvního stupně od 25. 5. 2020
a) distanční forma výuky pokračuje 
b) prezenční forma výuky

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, tvoříme skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Odpolední část se uskuteční v prostorách školní družiny v Jenečské ulici, zde si rodiče své děti budou i vyzvedávat.

Příchod do školy: 7.30 – 8.00 do budovy školy v Máchově ulici pro všechny žáky. První den si učitelé vyzvednou žáky své skupiny před budovou školy, další dny žáci půjdou rovnou do šatny. Ukončení výuky bude mezi 11:00 – 12:30, podle skupin.

Provoz družiny: 11:00 – 15:00, odchod z družiny bude možný po obědě nebo od 14.00 z budovy družiny v Jenečské ulici.

Jídelna bude v provozu, dle nových, hygienických pravidel dle doporučení KHS. Vařit se bude jedno jídlo pro žáky přítomné ve škole. Rodiče nahlásí třídnímu učiteli nebo telefonicky na 326 701 336 nebo na www.strava.cz zda bude jeho dítě chodit na oběd a to nejpozději do 22. 5. 2020.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Samostatný odchod dětí domů z družiny bude řešen obvyklým způsobem – sms nebo písemně. Časy ukončení dopoledního bloku budou upřesněny – dle počtu přihlášených dětí a s tím související režim obědů.

Žáci si s sebou vezmou pomůcky na vyučování a přezůvky.

První den pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami, seznámí je s režimem výuky a organizací dne.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Na některé aktivity dle pravidel a pokynů pedagoga budou moci roušky odložit (např. oběd, svačina, pohyb na zahradě, aj.)

Ranní družina není poskytována.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.

Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostoru.

Změny v docházce svého dítěte do školy nahlašujte nejpozději do 22. 5. 2020. (třídní učitelce, na sekretariát tel. 326 701 496, e-mailem – sekretariat@zsbela.cz)

Upozorňujeme, že bez podepsaného čestného prohlášení  se nemohou žáci výuky účastnit. Pokud rodič nemá možnost vytisknout čestné prohlášení, bude mu před budovou školy toto prohlášení předáno k podpisu.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla:

  • Nošení ochranné roušky + rezervní roušku + sáček na použitou roušku
  • Dodržovat odstup 2 metrů – při cestě do školy, před školou i ve škole
  • Dbát na zvýšenou hygienu, častá desinfekce rukou (po vstupu do třídy, po použití WC, každou přestávku, před obědem)
  • Respektovat veškerá pravidla a nařízení (opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny)

Hodnocení žáků

Základní vzdělávání, střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři používá k hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Uvědomujeme si, že více než obvykle se prohloubily rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Pedagogové školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, v hodnocení zohlední. Upravíme  objem učiva stanoveného v ŠVP. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo, oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo školu. V této složité situaci budeme vždy jednat ve prospěch žáků.

Kategorie: Aktuality