Vážení rodiče,

dle nařízení vlády o prodloužení nouzového stavu, zůstávají školy i nadále uzavřené a pokračuje distanční výuka.

V následujícím textu najdete informace, jak bude distanční výuka probíhat na naší škole:

· od 1. 9. 2020 je distanční výuka pro všechny žáky povinná

· pro výuku se nově zřizují aplikace od společnosti Google – Classroom a Meet

· na 1. stupni (1. – 5. r.) probíhá výuka podle pokynů a dohody třídní učitelky se zákonnými zástupci

· na 2. stupni (6. – 9. r.), klademe důraz na online hodiny, které probíhají podle nového rozvrhu, rozvrh je uveden na webu školy u jednotlivých tříd, docházka je evidována

· při neúčasti je zákonný zástupce povinen žáka včas omluvit (nejlépe písemně emailem) třídnímu učiteli a vyučujícímu

· formu zadání a termín odevzdání úkolů v ostatních předmětech (Vv, Hv, Pč, IKT, VO, Tv) po dobu distanční výuky určuje vyučující

· hodnocení žáků probíhá na základě předem stanovených kritérií jednotlivých vyučujících

· v případě, že žák nepracuje, vyučující řeší tuto situaci s třídním učitelem, vedením školy a se zákonnými zástupci

· žáka, který nemá možnost připojení k internetu – musí písemně omluvit zákonný zástupce; v tomto případě pro něj budou připraveny úkoly, které si vyzvedne jednou týdně v pondělí od 9:00 do 10:00 hodin v sekretariátě školy v Máchově ulici a tam současně odevzdá již vypracované

· pracovní doba vyučujících je v pracovní dny od 7:30 do 15:00, není povinností vyučujícího odpovídat na emaily po této době, proto Vám odpověď může přijít až následující pracovní den

Kategorie: Aktuality