Ve fyzice jsme v sedmých ročnících (7. A, 7. B a 7. C) probrali tematický okruh pohyb těles, pod který spadá kapitola výpočet rychlosti a průměrná rychlost. Jak nejlépe si toto učivo procvičit, než formou laboratorní práce? Letos jsme to pojali nezvykle, a to přímo v praxi mimo budovu školy.

Protože se naše škola nachází kousek od hlavní silnice (Tyršova ulice), kde je největší provoz v celém městě, rozhodli jsme se zde změřit, zda řidiči na tomto úseku dodržují povolenou rychlost v obci, tj. 50 km/h. I když jsou v této ulici při vjezdu do města směrem od České Lípy dva stacionární radary za sebou, druhým směrem (z města na Českou Lípu) radar není. My jsme toho využili a měřili rychlost převážně v tomto směru.

Se 7. C jsme měřili ve čtvrtek během druhé vyučovací hodiny cca od 8.50 do 9.15 v úseku od města těsně před aut. zast. u kapličky, se 7. B v pátek během páté vyučovací hodiny cca od 11.50 do 12.15 v úseku před aut. zast. Atmos a s poslední třídou 7. A v pondělí během čtvrté vyučovací hodiny cca od 10.50 do 11.15 za aut. zast. u kapličky směrem na Českou Lípu.

S každou třídou jsme si změřili na chodníku vedle komunikace v daném úseku vzdálenost 60 m, žáci pak ve dvojicích v tomto úseku měřili čas průjezdu projíždějícího auta. Měření následně probíhalo tímto způsobem, že jeden žák stál na jednom konci stanoveného úseku, kde vždy, když vedle něj projelo auto, mávl na druhého spolužáka na druhém konci úseku a ten pustil stopky. Když auto projelo vedle žáka se stopkami, ten stopky zastavil a zapsal naměřený čas. Tímto způsobem žáci naměřili čas u celkem 10 projíždějících aut, jedna dvojice změřila dokonce i projíždějícího cyklistu. Následující hodinu si žáci ve třídě do předem připraveného laboratorního protokolu zapsali naměřené hodnoty času v sekundách a dle vzorečku pro výpočet rychlosti v = s : t poté vypočítali rychlost nejdříve v m/s, kterou převedli na km/h. Nakonec spočítali průměrnou rychlost 10 měřených aut.

Žáci se tohoto úkolu zhostili ve většině případů na jedničku. Podle výsledků v každé třídě povolenou rychlost překročilo průměrně jedno auto z 10 měřených – můžeme tedy říct, že občané v naší obci se snaží v době vyučování dodržovat povolenou rychlost.

Při této činnosti jsem si všimla, že se u žáků zvýšila jak aktivita, tak samostatnost, odpovědnost, vytrvalost a hlavně pracovitost. Podle mého názoru je tento způsob práce pro žáky efektivní pro jejich samostatný rozvoj a umožňuje jim si probrané učivo lépe zafixovat.

Ing. Dagmar Komárková

Kategorie: Aktuality