Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, dále též ŠZ), v platném znění, vydávám jako statutární orgán Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace tento Školní řád Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace.

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva a povinnosti žáků

Práva žáků (ŠZ § 21)

Žák má právo:

 1. Na všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte.
 2. Na vzdělávání a školské služby dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
 3. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 4. Na přístup k informacím, které podporují jeho rozvoj.
 5. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.
 6. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje.
 7. Účastnit se všech akcí pořádaných školou, pokud dodržuje pravidla slušného chování a během školního roku neporušuje opakovaně školní řád.
 8. Se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka a ředitele školy může akce sám organizovat.
 9. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
 10. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí v prostorách školy.
 11. Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
 12. Být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.

Povinnosti žáků (ŠZ § 22)

Žák je povinen:

 1. Řádně docházet do školy nebo školského zařízení (školní družiny a školního klubu, pokud je do těchto zařízení zapsán) a řádně se vzdělávat.
 2. Dodržovat školní řád, vnitřní řád školní družiny a školního klubu a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
 3. Plnit pokyny pedagogických a nepedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
 4. Chovat se v rámci společenských norem – dodržovat společenská pravidla chování, vůči dospělým i spolužákům vystupovat zdvořile a ohleduplně, vyvarovat se jakéhokoli hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků na ostatní žáky nebo zaměstnance školy, neubližovat sobě ani ostatním.
 5. Připravovat se svědomitě na vyučování, mít v pořádku všechny pomůcky potřebné na vyučování. Se zvoněním na hodinu je žák na svém místě, které během vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští.
 6. Pokud není na vyučování připraven, omlouvat se na počátku vyučovací hodiny učiteli.
 7. Při vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět bez dovolení učebnu ani školní budovu.
 8. O přestávkách bez dovolení neopouštět školní budovu, zdržovat se v patře, kde má učebnu.
 9. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.
 10. Při vyučování se nezabývat pro výuku zbytečnými činnostmi, chovat se tak, aby nenarušoval vzdělávání.
 11. Při akcích pořádaných školou vystupovat ukázněně, dodržovat pravidla společenského chování, a to i v dopravních prostředcích, na veřejných prostranstvích. Řídit se pokyny učitelů, dbát na bezpečnost svou i ostatních účastníků pořádané akce. Během akce má vypnutý mobilní telefon, přehrávač a jiná mediální zařízení.
 12. Ve školní jídelně se řídit řádem jídelny a pokyny učitelů vykonávajících dohled nad žáky.
 13. Při jídle dodržovat pravidla kulturního stolování.
 14. Nepodporovat nesnášenlivost, rasismus, šikanu, násilí, vandalismus, diskriminaci a nepřátelství.

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků (ŠZ § 22)

Zákonný zástupce žáka má právo:

 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
 2. Volit a být volen do školské rady.
 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí při vzdělávání svého dítěte, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost.
 4. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.

Zákonný zástupce žáka má povinnost:

 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení (školní družiny a školního klubu, pokud je do těchto zařízení zapsán).
 2. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem.
 3. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání svého dítěte.
 4. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích svého dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání.
 5. Oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona (údaje vedené ve školní matrice) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích:
  • jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
  • datum zahájení a ukončení školní docházky nebo vzdělávání,
  • údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem žáka poskytnut,
  • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Podmínky pro omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole:

 • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou nepředvídaně, zvláště ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, doloží zákonný zástupce žáka důvody jeho nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti písemně (e-mailem) nebo telefonicky a ihned po návratu do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce.
 • Třídnímu učiteli podávat s dostatečným předstihem informaci o uvolnění z předem známých důvodů. Informaci podávají rodiče písemně.
 • V případě předem známých důvodů požádá zákonný zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Uvolnění na jeden den až tři dny uděluje žákovi třídní učitel, na víc než tři dny uvolňuje žáka ředitel školy. V těchto případech je žádost zákonného zástupce žáka o uvolnění písemná s uvedením data, na kdy má být žák uvolněn, a důvod uvolnění. Tiskopis s žádostí o uvolnění si žák vyzvedne v sekretariátu školy, nebo je k dispozici na webových stránkách školy.
 • Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze se souhlasem učitele této vyučovací hodiny (max. na jednu hodinu) nebo se souhlasem třídního učitele (na více hodin) na základě písemné žádosti rodičů. V žádosti musí být uvedeno datum a hodina, kdy má být žák ze školy uvolněn.
 • Škola může v odůvodněných případech po rodičích žáka požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením.

Provoz a vnitřní režim školy

 1. Škola se pro žáky otevírá v 7:30 hodin.
 2. Pro vstup do školy a odchod ze školy používají žáci pouze určený vchod (východ).
 3. Dopolední vyučování začíná v 7:50, odpolední vyučování v 13:45 hodin. V odůvodněných případech může vyučování začínat 0. hodinou od 7:00.
 4. Žák je povinen účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas.
 5. Žák musí být ve třídě nejpozději 5 minut před zahájením vyučování.
 6. K odložení svrchního oděvu a obuvi používá žák šatnu, po budově školy se pohybuje přezutý v nesportovní obuvi.
 7. Při výuce v odborných pracovnách a tělocvičně se žák řídí řádem platným pro tyto pracovny. Do jiných učeben žák přechází způsobem dohodnutým s vyučujícím.
 8. Na WC se žák zdržuje jen nezbytnou dobu, šetří hygienickými prostředky (mýdlo, toaletní papír, ručníky), prostory WC neznečišťuje.
 9. Po skončení vyučovací hodiny si žák uklidí své místo a jeho okolí.
 10. Žákovské služby určuje podle potřeby třídní učitel nebo vyučující.
 11. Žák je povinen docházet do volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů, pokud se do nich přihlásil. Odhlásit se nebo přestoupit na jiný volitelný předmět může pouze na konci klasifikačního období.
 12. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je povinen se při tom řídit pokyny učitelů nebo jiných oprávněných osob.
 2. Žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou, a šetrně s nimi zacházet.
 3. Slušně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami. Za majetek školy poškozený svévolně nebo z nedbalosti bude požadována náhrada.
 4. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku (nepíše po lavicích a židlích), chrání školní i soukromý majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Při každé své činnosti je žák povinen chránit si své zdraví, zdraví svých spolužáků a dospělých osob, s nimiž přichází ve škole do kontaktu.
 2. Slovní a fyzické útoky žáka vůči spolužákům a pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení školního řádu (ŠZ § 31 odst. 3).
 3. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými a plynovými spotřebiči, s protipožárním zařízením.
 4. Do školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu.
 5. Nošení, držení, konzumace, distribuce, zneužívání a propagace návykových látek v areálu školy je žákům zakázáno. Z porušení tohoto ustanovení budou vyvozeny přísné sankce.
 6. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty po dobu pobytu ve škole žáci neodkládají, mají je s sebou na vlastní odpovědnost.
 7. Není vhodné nosit do školy větší množství peněz. Pokud má žák ve výjimečných případech s sebou větší obnos peněz, může si je uschovat na požádání u třídního učitele nebo v trezoru, který se nachází v sekretariátu ZŠ.
 8. Mobilní telefon, chytré hodinky a jiná elektronická zařízení žák při příchodu do školy vypne a uschová do tašky, kde zůstanou po celou dobu vyučování.  V odůvodněných případech se žák na použití mobilního telefonu dohodne s vyučujícím. Ve škole je žákům zakázáno pořizovat audiovizuální záznamy. Při školních akcích může záznam pořídit pouze se souhlasem doprovázejících učitelů.
 9. Odchod žáka ze školy mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je možný pouze po řádném předchozím písemném omluvení od zákonných zástupců.
 10. Při přecházení žáků na místa mimo budovu školy v době vyučování se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.
 11. Každý úraz či nevolnost, nehodu, ztrátu předmětu nebo vznik škody hlásí žák dohlížejícímu učiteli, případně jinému učiteli, třídnímu učiteli, zaměstnanci školy nebo vedení školy bez prodlení.

Oblast prevence sociálně patologických jevů

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (§ 284 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění), ve škole s nimi manipulovat (manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání). To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením, což musí doložit doporučením od lékaře předem.

Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

 1. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka (§ 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).
 2. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky (§ 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).
 3. Distribuce dle § 283 trestního zákoníku a šíření OPL dle § 287 trestního zákoníku (a další formy jednání uvedené v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním.  Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit, a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu (§ 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník).
 4. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku, v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat stejně jako v bodu (3).

Povinnosti zaměstnanců školy

 1. Učitelé věnují individuální péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko – psychologických poradnách a na sdělení rodičů o těchto žácích. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy s novými skutečnostmi zjištěnými u žáka – s problémy v chování, prospěchem, zdravotními a rodinnými problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně informují o prospěchu žáka jeho zákonného zástupce, sdělují mu všechny informace o hodnocení a klasifikaci, informují ho o každém mimořádném zhoršení prospěchu prostřednictvím žákovské knížky, třídních schůzek, dopisem nebo jiným prokazatelným způsobem.
 2. Třídní učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách alespoň 1x týdně.
 3. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 30 minut před zahájením vyučování nebo jiné výchovné činnosti.
 4. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují vyučující pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických a plynových spotřebičů. Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění oken a dveří, zhasnutí světel a vypnutí elektrických spotřebičů v kabinetech, případně na chodbách a ostatních prostorách, kde jako poslední pobývali. Před odchodem z budovy se seznámí s přehledem zastupování na další dny.
 5. Zákaz kouření platí ve všech prostorách školy.
 6. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice a kávovary zakoupené školou, které jsou 1x ročně zkontrolovány odborníkem. V době mimo provoz musí být konvice umístěny mimo podložku, ze které jsou napájeny elektrickou energií.

Součástí Školního řádu Základní školy Bělá pod Bezdězem jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy
Příloha č. 2: Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění žáků
Příloha č. 3: Pravidla školního chování žáků a etikety, Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
Příloha č. 4: Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku
Příloha č. 5: Pravidla pro organizování školních akcí uskutečňovaných mimo školu
(Najdete v sekci Dokumenty ke stažení)

Projednáno pedagogickou radou dne 28. 08. 2019.
Schváleno Školskou radou Základní školy Bělá pod Bezdězem dne 29. 08. 2019.
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 02. 09. 2019.