Na naší škole je zaveden systém výchovného poradenství, v rámci kterého jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům) poradenské a konzultační služby. Jedná se převážně o prevenci výukových a výchovných obtíží, řešení školního neúspěchu, vytváření vhodných podmínek pro tělesný, psychický a sociální rozvoj osobnosti, prevenci rizikového chování, zmírňování důsledků případného zdravotního postižení, kariérové poradenství a pomoc v krizových situacích žákům a zákonným zástupcům (rodičům). Většinu těchto služeb poskytuje škola ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Mladou Boleslav, Václavkova 1040, 293 01, telefon 326 731 066. Nebo PPP v České Lípě, Havlíčkova 443, telefon 487 521 673.

Do výchovného poradenství je zahrnuta i péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Jedná se především o studenty s SPU (specifické poruchy učení). Tito studenti mohou být vzhledem ke svému oslabení při výuce zohledněni či integrováni. Při zohlednění i integraci je k jejich oslabení přihlédnuto komplexně, a navíc je žákovi vypracován podle potřeby individuální vzdělávací plán (IVP) v konkrétních předmětech, kterých se oslabení bezprostředně týká.

Pro zařazení do integrace či zohlednění je třeba splnit tyto podmínky:

  • Žák se musí nechat vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či speciálního pedagogického centra (SPC), toto zařízení pošle závěr vyšetření do ZŠ datovou schránkou.
  • Zpráva obsahuje potvrzení a závěr z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření., dobu trvání její platnost Zprávy a potvrzení od klinických psychologů, psychiatrů či psychologů nepracujících v PPP či SPC nelze dle zákona považovat za platné, ale je možné jej použít v případě jiných problémů.
  • Doporučení zákonní zástupci žáků odsouhlasí svým podpisem na doporučení, nejdéle do 30 dnů od vydání tohoto doporučení. Současně tímto podpisem žádají o zařazení do integrace ředitele školy, vypracování IVP.
  • Ředitel školy rozhodne o zařazení do integrace či zohlednění. Zákonní zástupci žáka či zletilí obdrží rozhodnutí ředitele školy písemně

Výchovná poradkyně školy dle návrhu zprávy stanoví, kterých předmětů se bude integrace či zohlednění týkat. Ve vybraných předmětech je výchovnou poradkyní vypracován IVP pro výuku daného předmětu či celého studia. Všechna navrhovaná pedagogická opatření jsou projednávána se žákem a jeho zákonnými zástupci a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.