Titul Fairtradová škola pro ZŠ v Bělé pod Bezdězem

Základní škola v Bělé získala ocenění za svou práci v podpoře myšlenky spravedlivého obchodu v zemích globálního Jihu. Ode dneška se tak může pyšnit titulem Fairtradová škola. Předávání bylo doprovázeno prohlídkou výstavy plakátů, posterů a dalších prací věnovaných tematice fair trade a nabídkou fairtradového občerstvení.

Základní škola v Bělé pod Bezdězem splnila všechna kritéria k udělení titulu Fairtradová škola. Mezi ta patří založení řídící skupiny, realizace výukových programů globálního rozvojového vzdělávání a dalších projektů na škole, oficiální podpora fair trade podepsáním deklarace vedením školy, podpora spotřeby fairtradových výrobků a práce s veřejností.

„Jako učitelku chemie a přírodopisu mne vždy zajímaly environmentální projekty, ale o problematice fair trade jsem mnoho nevěděla. A tak jsem naši školu zapojila do kampaně Fairtraidových měst a škol. Ukázalo se, že spousta lidí ve skutečnosti není lhostejná, ale že o problému prostě nevědí. Mnoho rodičů mne zastavovalo na ulici a říkali, jak jsou rádi, že se o tom od svých dětí dozvěděli. V současné době se na naší škole povědomí o fair trade velmi zvedlo a žáci i rodiče si vyměňují informace, kde se dá co sehnat. Na zisk titulu jsem velmi hrdá, jsem ráda, že úsilí kolegyň a žáků došlo ocenění. Musím poděkovat za podporu vedení školy i města, i rodičům, kteří nám pomáhají“, říká učitelka druhého stupně Ing. Pavlína Cankařová.

Škola se pravidelně zapojuje do celonárodní akce Férová snídaně. V roce 2017 uspořádali na škole Výstavu na stromech, celorepublikový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Z dostupných materiálů o fair trade vyrobili žáci a žákyně kvarteto a kvíz, ze starých map vytvořili kolekci „Kde všude pracují děti“ a vystavují ji ve vestibulu školy. Na škole nelze koupit fairtradové produkty kvůli pamlskové vyhlášce. Na škole i přesto nakupují fairtradové dobroty a dávají je žákům jako dar za úspěchy ve školních soutěžích a olympiádách. Pedagogové také využívají fairtradovou kávu v místní sborovně.

A co říkají o zapojení do kampaně žáci? „ Doma používáme fairtradové i BIO potraviny a hodně o tom mluvíme. Mně to připadá samozřejmé, ale někteří spolužáci o tom nic nevěděli, dokud u nás na škole nezačal probíhat tento projekt. Takže jsem rád, že dostaneme ttitul, aby i ti, kdo se ještě nezajímali, se dozvěděli, jak to vlastně s těmi levnými potravinami je. Do řídící skupiny jsem přišla poté, co mi žáci z deváté třídy ukázali takový plakát. Na něm byly strašné fotky o tom, kde a jak pracují děti, jako jsem já. Řekla jsem si, že když mám takové štěstí, že se mě to netýká, že bych měla taky něco dělat a doma mě podpořili. Mám strašnou radost, že jsme titul získali a jsem hrdá, že i já jsem k tomu napomohla. Příští rok jdu na druhý stupeň a tam se budu moct zapojit ještě víc.“

Základní škola v Bělé pod Bezdězem se dnes stala 25. školou v České republice, která se pyšní titulem Fairtradová škola a pomáhá tak šířit myšlenku fair trade, tedy myšlenku spravedlivého obchodu v zemích globálního Jihu.

KONTAKT:

Stanislav Komínek, expert na kampaně
stanislav.kominek@nazemi.cz tel. +420 774 737 176

Lenka Dvořáková, komunikace s médii
lenka.dvorakova@fairtrade-cesko.cz tel. +420 730 192 038

Ing. Pavlína Cankařová
pavlinacankarova@zsbela.cz tel. +420 602 824 344

DALŠÍ INFORMACE:

Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje. Fairtradový výrobek lze rozpoznat například podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE® na obalu.

Fairtradová města je mezinárodní iniciativa, jejmž cílem je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Ve světě běží již déle než deset let a v současnosti se k ní hlásí více než 1 600 měst ve 24 zemích včetně metropolí jako je Paříž, Londýn, Brusel, Řím či Madrid. V České republice odstartovala v roce 2011. Koordinují ji organizace Fairtrade Česko a Slovensko, Ekumenická akademie a NaZemi. www.fairtradovamesta.cz

Ekumenická akademie nevládní organizace, která prosazuje alternativní přístupy při řešení současných ekonomických, sociálních a ekologických problémů a přenáší je do praxe v podobě konkrétních projektů. Tématem fair trade se zabývá od roku 2003. www.ekumakad.cz

Fairtrade Česko a Slovensko zastupuje Fairtrade International v ČR a na Slovensku, zabývá se marketingovou podporou certifikační známky FAIRTRADE®, podporou prodeje fairtradových výrobků a monitoruje český a slovenský trh s fairtradovými produkty. www.fairtrade-cesko.cz

NaZemi je nevládní nezisková organizace prosazující globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o odpovědnost firem v jejich dodavatelském řetězci a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí. www.nazemi.cz

Datum: 17. ledna 2018

Deklarace podpory fair trade

Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, se tímto dokumentem připojuje k celosvětovému hnutí za spravedlivější ekonomické vztahy mezi zeměmi globálního Jihu a Severu, k hnutí, které stojí na rovných příležitostech, odpovědném obchodním partnerství a šetrném přístupu k lidem a přírodě. Škola podporou fair trade naplňuje veřejné politické cíle v oblasti udržitelného rozvoje, deklarované v několika zásadních dokumentech mezinárodních (Agenda 21, Smlouva o založení Evropského společenství, Usnesení Evropského parlamentu o Spravedlivém obchodu a rozvoji, Cíle udržitelného rozvoje 2015-2030) i českých (Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR).

Jsme si vědomi toho, že životní a pracovní podmínky lidí v zemích globálního Jihu můžeme do značné míry ovlivnit svým spotřebním chováním. Proto volíme eticky obchodované produkty, které nám dávají jistotu, že při jejich výrobě nedochází k porušování lidských a pracovních práv, práv dětí a nevratnému poškozování životního prostředí.

Uznáváme a podporujeme fair trade jako účinný nástroj rozvojové spolupráce.

Naším cílem je, aby naše škola byla na základě našich aktivit, osvěty, nákupů a chování vnímána jako odpovědný spotřebitel a podporovatel fair trade i etického nakupování obecně. Proto jsme se rozhodli usilovat o získání titulu Fairtradová škola.

Na základě výše uvedeného prohlašujeme, že:

 • budeme upřednostňovat fairtradové produkty (např. na akcích a setkáních organizovaných školou, v nápojových automatech a bufetech v prostorách školy),
 • při vypisování veřejných zakázek budeme využívat společensky odpovědných veřejných zakázek, ve kterých budeme sledovat nejen ekonomická, ale i sociální a ekologická kritéria,
 • náš Školní vzdělávací program bude klást důraz na integraci průřezových témat a učitelé zařazovat globální témata včetně fair trade do výuky nebo je komunikovat jinou vhodnou formou (semináře, besedy, přednášky atd.),
 • budeme podporovat řídicí skupinu pečující o titul Fairtradové školy a v rámci této skupiny budeme mít svého zástupce,
 • umístíme informační materiály o fair trade ve vlastních prostorách a budeme informovat o podpoře fair trade své zaměstnance a partnery,
 • budeme informovat o svých osvětových aktivitách místní média, využívat vlastní zpravodaj a webové stránky pro podporu fair trade,
 • budeme podporovat fairtradové kampaně ve městě a organizovat osvětové akce (např. během Světového dne pro fair trade),
 • jako vzor odpovědné spotřeby budeme minimalizovat celkovou spotřebu naší instituce, upřednostňovat produkty, které zaručují dodržování pracovních a environmentálních standardů a podporovat lokální produkci.

Datum: 10. 6. 2016

Naše škola podporuje myšlenku fairtrade

Naše škola – Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace podporuje myšlenku fairtrade, tedy myšlenku spravedlivého obchodování. Na škole máme řídicí skupinu, složenou z učitelů i žáků, která organizuje aktivity na podporu této myšlenky. Ředitel školy podepsal deklaraci, ve které se naše škola oficiálně do těchto aktivit zapojuje, což se projevuje i v každodenním provozu školy. Do výuky zařazujeme globální témata, přednášky a výukové programy k různým globálním problémům.

Fair trade je spravedlivý obchod.

Principy fair trade:

 • 1. Spravedlivá cena
  Fairtradoví pěstitelé a řemeslníci mají jistotu, že za své produkty dostanou spravedlivou výkupní cenu. Ta pokrývá náklady na produkci a důstojný život celé rodiny.
 • 2. Rozvoj komunit
  Certifikovaná fairtradová družstva dostávají tzv. sociální příplatek – prémii, kterou mohou investovat do vzdělávání, rozvoje infrastruktury, zdravotní péče nebo do zlepšování produkce.
 • 3. Ochrana přírody
  Fairtradoví pěstitelé se snaží o dlouhodobě udržitelnou produkci a nepoužívají agrochemikálie preventivně, ale jen v případě, že se potýkají se škůdci nebo nemocemi.
 • 4. Dlouhodobé obchodní vztahy
  Fairtradový pěstitel ví, kolik peněz a kdy dostane. Díky tomu si může dovolit plánovat budoucnost své rodiny nebo např. investovat. Často má také možnost využít předfinancování.
 • 5. Důstojné pracovní podmínky
  Zaměstnanci fairtradových podniků mají zajištěno dodržování pracovních práv: řádnou pracovní smlouvu a dobu, bezpečné pracovní podmínky nebo alespoň minimální zákonnou mzdu.
 • 6. Rovnoprávnost
  Ženy a muži mají ve fairtradových družstvech rovnocenný hlas, stejně jako migranti nebo národnostní menšiny. Fair trade posiluje postavení žen ve společnosti a jejich ekonomickou nezávislost.
 • 7. Demokracie
  Fairtradová družstva fungují na demokratickém principu: hlas každého člena má stejnou váhu. Každý může např. vznášet návrhy na využívání sociální prémie, kandidovat na vedoucí funkce nebo je vykonávat.
 • 8. Zákaz dětské práce
  Dětská práce – tedy ta, která poškozuje psychický a fyzický vývoj dítěte – je v systému fair trade zakázána. Stejné pravidlo platí i pro nucenou, otrockou práci.

Chcete-li se dozvědět více či podpořit tento projekt, využijte stránky www.fairtrade.cz či http://www.nazemi.cz/cs/fairtrade.

Konstituce řídicí skupiny

Řídicí skupina vzniká na škole Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace. K naplňování cíle je skupina oficiálně pověřena vedením školy deklarací podpory fair trade. Řídicí skupina má nejméně pět členů. Alespoň polovinu tvoří žáci nebo studenti, členem řídicí skupiny musí být zaměstnanec/zaměstnankyně školy. Předsedající řídicí skupiny musí být starší osmnácti let.

Řídicí skupina žádá o udělení titulu Fairtradové školy a každoročně posílá zprávu o své činnosti.

Cíl:

 • získat a udržet titul Fairtradové školy

Členství:

 • členem řídicí skupiny se stává ten, kdo přijme závazek podporovat výše uvedený cíl,
 • vznik řídicí skupiny a změny ve složení zástupců se hlásí Fairtrade Česko a Slovensko do 14 dnů od provedení změny, aktuální seznam členů posílá řídicí skupina také v rámci každoroční zprávy o své činnosti (obnovovací žádosti)

Činnost řídicí skupiny:

 • jedná s vedením školy, městem, koordinátorem Školního vzdělávacího programu, žáky / studenty, místními organizacemi a s Fairtrade Česko a Slovensko za účelem dosažení cíle,
 • vytváří plán své činnosti,
 • zajišťuje medializaci fair trade v místních médiích a alespoň jednou ročně pořádá osvětovou akci k fair trade,
 • každoročně do 30. 9. posílá Fairtrade Česko a Slovensko zprávu o plnění kritérií a žádá o obnovení titulu, žádost obsahuje mj. krátkou roční zprávu o činnosti (akce, medializace, spotřeba), plán na příští rok a aktualizovaný seznam členů místní řídicí skupiny

Řídicí skupina není právnickou osobou podle platných zákonů. Seznam zakládajících členů:

 • Ing. Pavlína Cankařová (učitelka)
 • Mgr. Lucie Veselá (učitelka)
 • Alice Kubínová (žákyně IX. A)
 • Mikuláš Kabátník (žák VI. A)
 • Viktorie Volemanová (žákyně V. A)

Kontaktní osoba pro komunikaci s Fairtrade Česko a Slovensko: Ing. Pavlína Cankařová

Datum: 4. 09. 2017