Mgr. Květuše Vernerová Konzultační hodiny pro žáky: středa 13:30 – 14:30 hod. nebo dle dohody

Náplň práce:

 • V organizaci života školy se spolupodílí na uplatňování zdravého životního stylu pro optimalizaci sociálně psychologického klimatu školy a na minimalizaci vlivů, které by mohly ohrozit zdraví žáků i učitelů, výchovných pracovníků.
 • Zaměřuje se na důsledné plnění úkolů školního poradenství, realizované především pedagogem, k němuž mají žáci důvěru.
 • Aktivně se podílí na tvorbě vzdělávacích a volnočasových aktivit a programů pro děti a mládež.
 • V rámci možností a vzhledem k objektivním pracovním podmínkám mapuje a dokumentuje situaci ve škole z hlediska prevence rizikového chování. Průběžně sleduje konkrétní podmínky a situaci ve škole.
 • Pravidelně vyhodnocuje preventivní činnosti.
 • Spolupracuje s okresním/krajským metodikem prevence, psychologem, krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními.

V naší škole se zabýváme primární prevencí rizikového chování dětí. Tuto prevenci můžeme rozdělit na specifickou a nespecifickou. Specifickou prevencí rozumíme takové aktivity a programy, které jsou úzce zaměřeny právě na některou z konkrétních forem rizikového chování žáků ve škole. Nespecifická prevence jsou takové aktivity, které nejsou přímo zaměřeny na konkrétní formy rizikového chování.

Hlavní typy rizikového chování žáků, na které se ve škole zaměřujeme a jejich stručná charakteristika.

 • Záškoláctví – za záškoláctví („chození za školu“) je považování neomluvená nepřítomnost žáka ve škole. Jedná se o přestupek, kdy žák úmyslně zanedbává školní docházku.
 • Šikana a extrémní projevy agrese – sem řadíme jakékoliv formy agresívního chování namířeného proti druhé osobě (např. fyzické napadení s následkem ublížení na zdraví), proti sobě (sebepoškozování, sebetrýznění) nebo proti věcem (vandalismus ve smyslu poškozování školního majetku, poškozování zařízení při sportovních utkáních).
 • Rizikové sporty a chování v dopravě – jedná se o relativně novou formu rizikového chování. Chápeme ji jako záměrné vystavování sebe nebo druhých nepřiměřeně vysokému riziku újmy na zdravínek dokonce přímého ohrožení života v rámci sportovní činnosti nebo v dopravě ( např. záměrné vbíhání do silnice, atd.).
 • Rasismu a xenofobie – jedná se o projevy vedoucí k potlačování práv a zájmů menšiny.
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování
 • Prevence v adiktologii – prevence užívání návykových látek a rizik s tím spojených.
 • Poruchy příjmu potravy
 • Domácí násilí