Speciální vzdělávání je na naší škole poskytováno žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny. A jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání.

Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální integrace v běžné třídě. Těmto integrovaným žákům je vytvářen individuální vzdělávací plán (IVP), který vychází z ŠVP školy a příslušného vyšetření v PPP, a je součástí dokumentace žáka.

Na naší škole evidujeme žáky s následujícími problémy:

Specifické poruchy učení (SPU)

 • Dyslexie – specifická porucha čtení, projevující se v některých případech již v úplných počátcích čtení při rozpoznání a zapamatování si jednotlivých písmen, zvláště pak v rozlišování písmen tvarově podobných (b-d, s-z, t-j). Problémem může být i rozlišení zvukově podobných hlásek (a-e-o, b-p). Obtíže nastanou při spojování hlásek ve slabiku a posléze souvislé čtení slov, související s oslabením v oblasti spolupráce mozkových hemisfér i souvislosti s očními pohyby. Obtíže takto postižených dětí se promítají do rychlosti čtení, správnosti čtení a porozumění čtenému textu.
 • Dysgrafie – specifická porucha psaní. Postihuje zejména schopnost napodobit tvar písmen a řazení písmen. Dítě si nepamatuje tvary písmen, opět zaměňuje tvarově podobná písmena, písmo je neuspořádané, těžkopádné, neobratné. Žáci postižení touto poruchou se dlouho nemohou naučit dodržení liniatury, výšky písma. Píší pomalu, namáhavě, často u nich zjišťujeme chybné držení psacího náčiní. Přílišné soustředění na grafickou stránku písemného projevu často způsobuje neschopnost soustředit se na pravopisné jevy
 • Dysortografie – specifická porucha pravopisu znemožňuje dítěti správné zapsání všech písmen ve správném pořadí včetně délek, měkkosti. Tato porucha často souvisí s dyslexií a dysgrafií. Její obraz se během vývoje dítěte mění. V počátcích školní docházky, 1. – 3. ročníku, se vyskytuje velké množství tzv. dysortografických chyb: vynechávky, záměny písmen, zkomoleniny, nesprávně umístěné nebo vynechané vyznačení délek samohlásek, chyby v měkčení. Postupně a při kvalitní péči dělá dítě těchto chyb méně, ale na správné napsání potřebuje více času, než ostatní žáci. V časově limitovaných úkolech se dysortografické chyby znovu objevují, přibývají chyby pravopisné i v jevech, které si dítě osvojilo a umí je ústně bez obtíží a správně zdůvodnit. Proto je tak důležité poskytnout těmto žákům možnost ústního zkoušení i práci bez časového tlaku.
 • Dyskalkulie – specifická porucha matematických schopností.

Specifické poruchy chování (SPCH)

 • ADHD – hyperaktivita.
 • ADD – porucha pozornosti.

Při práci s těmito žáky nám pomáhají tyto tituly:

 • Janíčková, K.: 100 her nejen pro dyslektiky (Brno MU 1994)
 • Novák, J.: Dyskalkulie – specifické poruchy počítání (Augusta 1997)
 • Šindelářová, J.: Předcházíme poruchám učení (Portál 1996)
 • Train, A.: Specifické poruchy chování a pozornosti (Portál 1997)
 • Treuová, H.: Čítanka pro dyslektiky (Tobiáš 1997)
 • Zelinková, O.: Cvičení pro dyslektiky (DYS 1997)
 • Zelinková, O.: Poruchy učení (Portál 1996)
 • Žáčková, H.: Metody práce s dětmi s LMD (D&H)