Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

 • Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy. (Nutno odlišit od pojmu školní jídelna používaný pro celý komplex pro přípravu stravy – kuchyni, sklady, přípravnu jídel – pro který používáme spíše označení školní kuchyně. Legislativa používá pojem stravovací zařízení.)
 • Školní jídelna je v provozu v pracovní dny:
  • Pracovní doba: 6:00 – 14:30
  • Výdejní doba: pro žáky a zaměstnance školy 11:30 – 13:30
  • pro cizí strávníky: 10:45 – 11:20Všem strávníkům je zakázán odběr obědů do skleněných nádob (sklenic od kompotů apod.).
 • Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy (právnické osoby vykonávající činnost školní jídelny). Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.
 • Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Dohlížející pracovníci:
  • sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli a koření, apod.), v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedena ve stravovacím zařízení. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť (maso, přílohy,…) a výsledek opět zapsat do provozní knihy. Při převážení porcí masa se převažuje minimálně 10 ks,
  • sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu,
  • sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod.,
  • zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny. Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před zahájením provozní doby a to zvláštním vchodem stravovacího zařízení do ulice, nikoli přes výdej do školní jídelny,
  • sledují dodržování jídelníčku,
  • sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců,
  • regulují osvětlení a větrání,
  • sledují odevzdávání nádobí strávníky – odkládají celé tácy. Roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod. provádí personál stravovacího zařízení,
  • poslední dohled po skončení provozu vypíná osvětlení,
  • zavírání oken, vypínání vzduchotechniky a uzamykání místnosti jídelny zajišťuje personál školní kuchyně.
 • Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.
 • Úklid po skončení provozní doby zajišťuje pracovnice školní kuchyně. Pokud je místnost školní jídelny použita k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.
 • Vedoucí stravovacího zařízení jako samostatného právního subjektu vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny.

Výše stravného

 • Výše stravného je stanovena ředitelem školy se souhlasem zřizovatele dle doporučené výše v základních kategoriích takto:
 • žáci školy I …..do 10 let – 28,00 Kč
 • žáci školy II …. 11-14 let – 32,00 Kč
 • žáci školy III … 15-18 let – 36,00 Kč
 • zaměstnanci školy, zaměstnanci s platnou pracovní smlouvou – 44,00 Kč
 • bývalí zaměstnanci školy – důchodci(*) – 44,00 Kč
 • bývalí zaměstnanci Škoda Auto – 63,00 Kč
 • cizí strávníci – 85,00 Kč

(*) … důchodci, kteří odešli do důchodu jako pracovníci školy

Placení stravného

Placení obědů se provádí předem před započetím stravování převodem z účtu strávníka na účet školy, (souhlas s inkasem číslo sběrného účtu 0101204221/0800, trvalým příkazem číslo účtu 484450349/0800). Cizí strávníci mohou platit za stravování předem hotově u vedoucí školní jídelny. Konstantní symbol pro platbu složenkou je 0308, variabilní symbol je rodné číslo strávníka (desetimístné bez lomítka).

Přihlášky ke stravování

Přihlášky ke stravování se podávají osobně v kanceláři školní jídelny denně od 7.30 do 14.00.

Odhlášky ze stravování

Odhlášky ze stravování se na přechodnou dobu provádí pomocí objednávacího boxu nebo v kanceláři školní jídelny osobně či telefonicky na čísle 326701336, každý pracovní den v době od 7.30 hodin do 13.00 hodin, nejpozději však do 13.30 hodin je nutné odhlásit oběd pro následující den.

Trvale osobně v kanceláři na vnitřních tiskopisech.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Stravovací čip

Stravovací čip slouží k odběru a objednávání obědů.

Čip k odběru stravy a objednávání obědů obdrží každý strávník (mimo cizí strávníky) za poplatek 115,00 Kč v kanceláři po předání přihlášky. Ztrátu čipu je strávník ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit v kanceláři. Vystavení duplikátu stojí 115,00 Kč.

Stav konta

Každý strávník může zjistit:

 • denně na obrazovce počítače v objednávacím boxu,
 • telefonicky v kanceláři školní jídelny – v pracovní dny od 7:30 hodin do 13:30 hodin,
 • písemně na osobní vyžádání za poplatek odpovídající poštovnému spolu s přehledem odebraných obědů.

Vyúčtování stravování

Vyúčtování stravování se provádí:

 • u strávníků hradících stravování inkasní platbou následující měsíc,
 • u strávníků hradících stravování trvalým příkazem v lednu a v červenci,
 • u cizích strávníků čtvrtletně.

Vyúčtování na konci školního roku může být provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

 • ponechat na kontě zůstatek pro příští školní rok,
 • převést zůstatek na vlastní konto strávníka,
 • převést zůstatek na konto sourozence,
 • vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu (pouze pro cizí strávníky).

V době hlavních, vedlejších, mimořádných prázdnin a v době vyhlášeného ředitelského volna školní jídelna nevaří, každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce u vchodu do školní jídelny a u výdejního místa pro cizí strávníky.

Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy se řeší ihned přímo v kanceláři školní jídelny s vedoucí školní jídelny denně od 7:00 do 14:00, v pondělí do 15:30.

 • Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na období jednoho měsíce nejméně dva dny před koncem měsíce. Na každý měsíc je jídelníček vyvěšen u vchodu do školní jídelny, u nápojového automatu u ředitelny, u výdejního místa pro cizí strávníky, na nástěnce ve školní družině a ve sborovně, v objednávacím boxu.
 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny – jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být v balení z obchodu, ale vydávány na miskách.
 • Dohlížející i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení, zejména:
  • zda se u nich neprojevují příznaky onemocnění,
  • zda chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem, zvířaty a ptáky nebo s nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti,
  • průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem,
  • udržují v čistotě své pracoviště, užívaná pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv,
  • pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po použití WC a po manipulaci s odpadky a vždy při přechodu z nečisté práce na čistou, zásadně před započetím vlastní práce. Nehty na rukou musí být krátce přistřižené, čisté, vlasy upravené a kryté,
  • nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice,…) při práci, vyměňují jej při hrubším znečištění a odkládat jej i při krátkodobém opuštění pracoviště, hlavně před použitím záchodu a při přechodu z nečisté na čistou část provozu a také naopak,
  • používají čistý kapesník při ošetření nosu a úst, při kýchání a kašli dbát na to, aby kapénky slin a hlenu se nedostaly na poživatiny,
  • případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s vedoucí stravovacího zařízení a orgány ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice).

Závěrečná ustanovení

 • Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Alena Tůmová. O kontrolách provádí písemné záznamy
 • Směrnice projednána pedagogickou radou dne 6. 12. 2011.
 • Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 12. 12. 2007. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
 • Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 01. 2012.