Mgr. Radmila Sabolová     Konzultační hodiny: úterý a pátek od 8:00 do 14:00 hodin
Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem. Schůzky je možné individuálně domluvit během celé pracovní doby (sabolovaradka@seznam.cz).

Funkce školního psychologa byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také nabídla psychologické služby učitelům, žákům a jejich rodičům

Ve škole působí školní poradenské pracoviště (ŠPP), které tvoří výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Společně zajišťují pedagogicko-psychologické poradenství.

Co školní psycholog dělá?

 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole dobře prospívaly
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • může nabídnout logopedickou asistenci – nácvik a trénování hlásek
 • může pomoci se zvládáním školního učiva formou doučování a procvičování učební látky
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

V jakých situacích se na mě můžete obrátit?

Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, nemoc, hádka s kamarádem, tréma….)
 • když se děje doma něco, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozencem….)
 • když si zkrátka potřebujete o něčem popovídat

Rodiče:

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem se domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády….)
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově přímo ve třídě, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodiče. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní situace, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter. Vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem.

Obsah konzultací je důvěrný, výstupy z konzultací směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho rodičů. Některé výstupy související přímo se záležitostmi vyskytujícími se ve škole, mohou být řešeny v rámci školního poradenského pracoviště. Veškerá dokumentace psychologa je archivována a uchovávána v uzamčené schránce.