Hlavním cílem zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do základního vzdělávání je zprostředkovat žákům důležité znalosti a dovednosti související s jejich uplatněním ve světě práce a vybavit je kompetencemi potřebnými při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci a při jejich vstupu na trh práce. Výchova k volbě povolání prolíná základní vzdělání od prvního po devátý ročník. Je součástí povinných i volitelných předmětů. Intenzivně prolíná 7., 8., a 9. ročník. Zařazení do konkrétních tematických plánů závisí na tom, jak látka souvisí s touto problematikou.

Každý vyučovací předmět na 2. stupni základní školy je seznámením se základy oboru lidské činnosti, které mohou přispět k výběru povolání. Jedná se především o etapu „zájmu“, v 8. a 9. ročníku o etapu „schopnosti“, kdy žák se učí posoudit své možnosti v konkrétním zájmu o profesi. Občanská a rodinná výchova přispívá některými svými tématy ke správnému posuzování osobnostní struktury jedince (sebepoznání) a možností uplatnění v praktickém životě (nabídka na trhu práce v regionu). Dle uvážení třídního učitele je možnost vycházek a exkurzí k volbě povolání ve všech ročnících (například cukrovar Dobrovice, pekárna Mladá Boleslav, Škoda Auto).

Informační zdroje o povoláních

  • V IPS Úřadu práce
    • Charakteristiky povolání – popisy jednotlivých povolání
    • Videoklipy o povoláních – 10 minutové filmy přímo z pracovního prostředí
    • Počítačové programy
  • Na internetu