Vnitřní režim školní družiny je součástí Organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a žáky školy.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 • Žáci jsou povinni
  • řádně docházet do školní družiny,
  • dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
  • plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
  • informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  • dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
  • oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
 • Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.
 • Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
 • Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
 • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
 • Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.
 • Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

II. Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny probíhá ve dvou fázích.

 • Předběžný zápis je proveden u příležitosti zápisu žáků do l. ročníku a je nezávazný.
 • Závazný zápis probíhá v 1. den školního roku, kdy po slavnostním zahájení školního roku se koná v prostorách školní družiny „Den otevřených dveří“ a schůzka rodičů.
 • Opomenutí tohoto termínu není důvodem pro dodatečné zařazení žáka.
 • U závazného zápisu rodiče vyplní zápisní lístek, uhradí poplatek na úhradu části neinvestičních nákladů a odevzdají čip pro odběr stravy pro žáka. Úplatu vybírá pověřená pracovnice na základě vystaveného pověření a dohody o hmotné odpovědnosti.

Do oddělení školní družiny se zapisuje do 30 žáků na pravidelnou docházku. V případě velkého počtu přihlášených žáků je rozhodující stanovisko zřizovatele školy.

III. Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

 • Do oddělení jsou zařazováni žáci 1. ročníku.
 • Dále jsou do oddělení zařazováni žáci 2. ročníku do kapacity zařízení.
 • Pokud není kapacita školní družiny naplněna, jsou přijímáni žáci 3. ročníku.
 • Žáci 4. a 5. ročníku nejsou do školní družiny zařazováni, neboť kapacita zařízení je omezena a tito žáci mají možnost přihlásit se do útvarů školního klubu.

IV. Přihlašování a odhlašování žáků

 • Přihlašování a odhlašování žáků do a ze školní družiny je prováděno na základě žádostí zákonných zástupců žáků. Tuto agendu zajišťuje vedoucí vychovatelka školní družiny.
 • O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
 • Za celkovou evidenci žáků a řádný chod školní družiny odpovídá vedoucí vychovatelka školní družiny.
 • Vedoucí vychovatelka školní družiny organizuje vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
 • Za pobyt žáků ve školní družině se vybírá poplatek, jeho výši stanovuje zřizovatel školy. Poplatek se platí na období září až prosinec (4 měsíce) a období leden až červen (6 měsíců). Platba se provádí předem. Splatnost částky je do 20. dne prvního měsíce uvedeného období (20. 09. a 20. 01.). Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny.
 • Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.
 • Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
  • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
  • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře
  a tuto skutečnost prokáže řediteli.
 • Pro děti přihlášené do ŠD je docházka povinná, a proto je nutné každou změnu v odchodu domů písemně omluvit s uvedením dat, hodiny a podpisem rodičů. Bez písemné omluvenky nemůže vychovatelka dítě uvolnit. Na telefonické zavolání nesmí být dítě z bezpečnostních důvodů uvolněno ze školní družiny.
 • Předávání informací rodičům zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.
 • Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce družiny rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.
 • Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce žáka vychovatelce písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
 • V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do školní družiny, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.
 • Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.
 • O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Před každými prázdninami předají s dostatečným předstihem vychovatelky školní družiny všem žákům navštěvujícím školní družinu informace o provozu školní družiny v době prázdnin. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni.
 • V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů okresního hygienika apod.

V. Organizace činností

 • Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 6:00 hod. do 7:30 hod. ráno a od konce vyučování do 16:00 hod.
 • Po příchodu si žáci odloží obuv hned ve vstupní hale a uloží ji do určené police. Ostatní svršky odkládají až v jednotlivých šatnách. Svrchní oděv (bundy, kabáty) pověsí na věšáky, ostatní věci si ukládají do přidělené skříňky. V šatně se svévolně nezdržují a odcházejí do určeného oddělení.
 • Zde je jejich činnost organizována vychovatelkou do 7:20. V tuto dobu odcházejí žáci z oddělení do šaten a řadí se před budovou družiny. V 7:30 odcházejí za doprovodu vychovatelek do školy. Vychovatelky doprovodí žáky do šaten budovy školy v Tyršově ulici 20, dohlédnou na jejich převlékání a klidný odchod do jednotlivých učeben.
 • Po skončení vyučování v 11:30 (12:25) čekají vychovatelky na žáky před školní budovou v Tyršově ulici 20. Každé oddělení má určené místo, kde se řadí. Po zjištění počtu žáků se jednotlivá oddělení přesunou do školní družiny.
 • Ve školní družině si žáci postupně odloží a uloží své svršky. Poté následuje převlékání do družinového oblečení, které si děti přinesly a mají ho uložené ve skříňkách. Žáci si umyjí ruce a odcházejí na oběd po jednotlivých odděleních. V jídelně vykonává dohled vychovatelka. Dbá na správné stolování žáků. Ostatní dvě vychovatelky vykonávají dohled na odděleních.
 • Ve stanovenou dobu (dle rozvrhu zájmové činnosti) odcházejí žáci do školy na zájmovou činnost apod. Do 13:00 je činnost žáků organizována dle jejich vlastního zájmu (stolní hry, stavebnice, pokojíček, kreslení…).
 • V době od 13:00 do 14:15 je organizována hlavní činnost dle plánu práce pro školní rok. Žákovská služba zajišťuje v době od 14:15 do 16:00 rozcházení dětí. Ostatní žáci se v této době zabývají činností podle zájmu a přípravou na vyučování.
 • 1.Z důvodu nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto:
  • od 12:15 – 13:00 nebo po hlavní činnosti od 14:15,
  • pravidelně – podle zápisu v zápisním lístku,
  • nepravidelně – na písemnou žádost zákonného zástupce žáka, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce.
 • Na nepovinné předměty a zájmové útvary jsou žáci uvolňováni dle potřeby.
 • Cílem školní družiny je především vytvářet dětem podmínky pro seberealizaci, ukázat jim, že školní družina není pokračování školního vyučování, ale že práce ve školní družině je o zájmové činnosti, rekreaci a odpočinku.
 • 1.Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do školní družiny, pokud je tento postup bezvýsledný,
  • na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
  • na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka městského úřadu,
  • požádá o pomoc Policii ČR.

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.
 • Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
 • Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

VII. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 • U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 • Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
 • Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

VIII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.
 • Pokud žák narušuje soustavně Školní řád, Vnitřní režim školní družiny a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

IX. Hygienická a bezpečnostní pravidla

 • Rodiče a další návštěvníci nevstupují do prostor, v nichž probíhá činnost školní družiny.
 • Při postupných odchodech žáků z jednotlivých skupin domů, je možné spojit činnost skupin v době, kdy počet žáků v takto spojených skupinách je maximálně 30.
 • Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZP jako při ostatních činnostech organizovaných školou, pokud školní družina pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se činnost žáků příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.
 • Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

X. Dokumentace

Ve školní družině se vede tato dokumentace:

 • Zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.
 • Přehled výchovně vzdělávací práce.
 • Docházkový sešit.
 • Celoroční plán práce.

Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s Vnitřním režim školní družiny seznámeni při zápisu do školní družiny, Vnitřní režim školní družiny je umístěn na informační tabuli přístupné všem zákonným zástupcům žáků.