Vnitřní režim školní družiny je součástí Organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a žáky školy. 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky ( dále jen žáci ), nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva žáků:

 1. na vzdělání podle školského zákona §21
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 3. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 4. účastnit se všech činností a aktivit školní družiny
 5. na vyjádření vlastního názoru
 6. říci vychovatelům své přání, požádat je o pomoc v případě problému
 7. na ochranu před jakoukoli diskriminací a násilím
 8. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídajících jejich věku a stupni vývoje

Povinnosti žáků:

 1. řádně docházet do školní družiny
 2. dodržovat Školní řád, vnitřní řád ŠD a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 3. plnit pokyny vychovatelů ŠD v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem
 4. neopouštět prostory školní družiny bez vědomí vychovatelů
 5. při pohybu v prostorách školy dbát na svou bezpečnost
 6. při zjištění ztráty či poškození osobních věcí ohlásit neprodleně tuto skutečnost vychovatelům
 7. ihned nahlásit jakékoli zranění nebo úraz vychovatelům
 8. nenosit do ŠD cenné věci, které nesouvisejí se zájmovým vzděláváním
 9. slušně se chovat k ostatním účastníkům, nedopouštět se násilím vůči druhému, neponižovat, nezesměšňovat, či jinou formou omezovat práva druhého, předcházet vzniku konfliktů

Práva zákonných zástupců:

 1. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona
 2. na informace o průběhu a výsledcích vzdělání svého dítěte
 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídajících jejich věku a stupni vývoje
 4. na informaci ohledně chování svého dítěte
 5. na včasnou informaci ohledně plánovaných činností ŠD

Povinnosti zákonných zástupců:

 1. zajistit, aby žák docházel do ŠD dle řádně vyplněného zápisního lístku
 2. informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 3. dokládat důvody nepřítomnosti žáka v ŠD v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem ( písemnou formou )
 4. oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy:

Žáci se chovají k zaměstnancům školy slušně, respektují jejich pokyny a dbají zásad společenského chování. Zákonní zástupci komunikují se zaměstnanci školy tak, aby nenarušovali práci pedagogů.

II. Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny probíhá ve dvou fázích.

 •  Předběžný zápis je proveden u příležitosti zápisu žáků do l. ročníku a je nezávazný.
 •  Závazný zápis probíhá v 1. den školního roku, kdy po slavnostním zahájení školního roku se koná v prostorách školní družiny „Den otevřených dveří“ a schůzka rodičů.
 • Opomenutí tohoto termínu není důvodem pro dodatečné zařazení žáka.
 • U závazného zápisu zákonný zástupce vyplní zápisní lístek, uhradí úplatu na úhradu části neinvestičních nákladů a odevzdá čip pro odběr stravy pro žáka. Úplatu vybírá pověřená pracovnice na základě vystaveného pověření a dohody o hmotné odpovědnosti.

Do oddělení školní družiny se zapisuje do 30 žáků na pravidelnou docházku. V případě velkého počtu přihlášených žáků je rozhodující stanovisko zřizovatele školy.

III. Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

 1. Do oddělení jsou zařazováni žáci 1. ročníku.
 2. Dále jsou do oddělení zařazováni žáci 2. ročníku do kapacity zařízení.
 3. Pokud není kapacita školní družiny naplněna, jsou přijímáni žáci 3.,4. a 5. ročníku.

IV. Přihlašování a odhlašování žáků

 1. Přihlašování a odhlašování žáků do a ze školní družiny je prováděno na základě žádostí zákonných zástupců žáků. Tuto agendu zajišťuje vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, táborové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
 3. Za celkovou evidenci žáků a řádný chod školní družiny odpovídá vedoucí vychovatelka školní družiny.
 4. Vedoucí vychovatelka školní družiny organizuje vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
 5. Za pobyt žáka ve školní družině se vybírá úplata, jeho výši stanovuje zřizovatel školy. Úplata se platí na období září až prosinec (4 měsíce) a období leden až červen (6 měsíců). Úplata se provádí předem. Splatnost částky je do 20. dne prvního měsíce uvedeného období (20. 09. a 20. 01.). Pokud za žáka není uhrazena úplata ( zpravidla do jednoho měsíce ), vychovatelka uvědomí ředitele školy.   
 6. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
  1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  1. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
  1. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 1. Pro žáky přihlášené do školní družiny je docházka povinná, a proto je nutné každou změnu v odchodu domů písemně omluvit s uvedením data, hodiny a podpisem zákonného zástupce. Bez písemné omluvenky nemůže vychovatelka žáka uvolnit. Na telefonické zavolání nesmí být žák z bezpečnostních důvodů uvolněn ze školní družiny.
 2. Předávání informací rodičům zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.
 3. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.
 4. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce žáka vychovatelce písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
 5. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do školní družiny a jeho odchod.
 6. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení.
 7. O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Před každými prázdninami předají s dostatečným předstihem vychovatelky školní družiny všem žákům navštěvujícím školní družinu informace o provozu školní družiny v době prázdnin. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni.
 8. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů okresního hygienika apod.

V. Organizace činností

 1. Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 6:00 hod. do 7:30 hod. ráno a od konce vyučování do 16:00 hod.
 2. Po příchodu si žáci odloží obuv i ostatní svršky v jednotlivých šatnách. Svrchní oděv (bundy, kabáty) pověsí na věšáky, ostatní věci si ukládají do přiděleného kapsáře. V šatně se svévolně nezdržují a odcházejí do určeného oddělení.
 3. Zde je jejich činnost organizována vychovatelkou do 7:30. Potom žáci odcházejí za doprovodu vychovatelek do školy. Vychovatelky doprovodí žáky do  jednotlivých učeben.
 4. Po skončení vyučování v 11:30 (12:25) čekají vychovatelky na žáky v jednotlivých odděleních v Tyršově ulici 20. Po zjištění počtu žáků se jednotlivá oddělení přesunou do školní jídelny v Máchově ulici. V jídelně vykonává dohled vychovatelka. Dbá na správné stolování žáků. Ostatní vychovatelky vykonávají dohled v klubu školy, kde se žáci shromažďují po obědě.
 5. Po návratu z oběda do školní družiny ( Tyršova 20 ) si žáci postupně odloží a uloží své svršky. Poté následuje převlékání do družinového oblečení, které si žáci přinesli z domova a mají ho uložené v kapsářích. Žáci odchází za doprovodu vychovatelek do svých oddělení.  
 6. Ve stanovenou dobu (dle rozvrhu zájmové činnosti) odcházejí žáci do školy na zájmovou činnost apod. Do 13:00 – 13:30 je činnost žáků organizována dle jejich vlastního zájmu (stolní hry, stavebnice, kreslení…).
 7. V době od 13:00-13:30 do 14:15 je organizována hlavní činnost dle plánu práce pro školní rok. Žákovská služba zajišťuje v době od 14:15 do 16:00 rozcházení žáků. Ostatní žáci se v této době zabývají činností podle zájmu a přípravou na vyučování.
 8. Z důvodu nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody žáků ze školní družiny takto:
 9. od 12:15 – 13:00-13:30 nebo po hlavní činnosti od 14:15,
 10. pravidelně – podle zápisu v zápisním lístku,
 11. nepravidelně – na písemnou žádost zákonného zástupce žáka, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce.
 12. Na nepovinné předměty a zájmové útvary jsou žáci uvolňováni dle potřeby.
 13. Cílem školní družiny je především vytvářet žákům podmínky pro seberealizaci, ukázat jim, že školní družina není pokračování školního vyučování, ale že práce ve školní družině je o zájmové činnosti, rekreaci a odpočinku.
 14. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby zákonným zástupcem, vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonného zástupce žáka a osoby uvedené na zápisním lístku dítěte do školní družiny, pokud je tento postup bezvýsledný,
 15. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 16. na základě předchozí dohody s městským úřadem kontaktuje pracovníka městského úřadu,
 17. požádá o pomoc Policii ČR.

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo školní družinu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní družině, nebo při akci pořádané školní družinou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první den školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří první den chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.
 2. Všichni zaměstnanci školní družiny jsou při zájmových činnostech a během souvisejícího provozu školní družiny povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 3. Vychovatelky dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonného zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou vychovatelky žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     
 4. Rodiče a další návštěvníci nevstupují do prostor, v nichž probíhá činnost školní družiny.  
 5. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených oddělení je maximálně 30.
 6. Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZP jako při ostatních činnostech organizovaných školou, pokud školní družina pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se činnost žáků příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.
 7. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

VII. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školní družiny či osob je vyžadována úhrada od zákonného zástupce žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonným zástupcem je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
 3. Do školní družiny žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školní družiny nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

VIII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.
 2. Pokud žák narušuje soustavně Školní řád, Vnitřní režim školní družiny a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

IX. Dokumentace

Ve školní družině se vede tato dokumentace:

 • Zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, jejich součástí je

           písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu

           odchodu účastníka z družiny.

 • Třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce,

           včetně docházky žáků.

 • Docházkový sešit se záznamy příchodu a odchodu žáků.
 • Celoroční plán práce.
 • Roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy.
 • Vnitřní řád školní družiny, rozsah činnosti.
 • Sešit úrazů a záznam o úrazech žáků.

Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s Vnitřním režim školní družiny při zápisu do školní družiny, Vnitřní režim školní družiny je umístěn na informační tabuli přístupné všem zákonným zástupcům žáků.