Všichni žáci, kteří přijdou do naší školy v průběhu školního roku, vyžadují speciální přijímací proceduru, která jim umožní úspěšně se zapojit do nového školního prostředí a zároveň se efektivně zapojit do výuky tak rychle, jak jen to jde. Pro žáky-cizince, pro které je čeština cizí jazyk, máme dobře připravenou přijímací proceduru, protože tito žáci mohou zažívat kulturní šok, různé emocionální problémy způsobené odloučením od rodiny, kamarádů, známého prostředí apod. a především jazykovou bariéru, která jim znemožňuje jakkoliv se zapojit mezi své vrstevníky.

Tito žáci k nám mohou přicházet ze zemí, ve kterých je vzdělávací systém velice odlišný od toho našeho, stejně jako samotná organizace vyučování. Některé běžné předměty mohou být pro ně naprostou novinkou, obdobně je to i s požadavky na domácí přípravu, pomůcky apod. Žáci, které mají zkušenosti s migrací, jsou velice různorodá skupina, která vyžaduje individuální zacházení. Máme také na paměti, že tito žáci velmi často o svém přestěhování do nové země neměli nejmenší šanci rozhodovat a jsou tu mnohdy proti své vůli a nerady. Škola při přístupu k žákům-cizincům zvažuje všechny tyto okolnosti.

Jazyková bariéra cizinců je jejich nejmarkantnější znevýhodnění, kterému musí při vzdělávacím procesu čelit. A zároveň je to základní předpoklad jejich úspěšného studia. Proto žáky-cizince při výuce a osvojování češtiny na naší škole podporujeme.

  • Patronát spolužáka, který je žákovi – cizincovi průvodcem v jeho novém světě, žáci – cizinci pak nejsou ve škole sami a mají se vždy na koho obrátit.
  • Spolupráci s rodiči.
  • Individuální vzdělávací plán – kvůli znevýhodnění nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka