Mgr. Iva Machková, Mgr. Lucie Veselá Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro žáky a jejich zákonné zástupce: čtvrtek 13:30 – 14:30 hod.

Výchovná poradkyně pomáhá žákům s problémy, které je potkávají v učení, v rodině, ve třídě či v chování a hledá možné cesty k jejich řešení. Navíc pomáhá žákům s výběrem střední školy či učiliště.

Poradenská pomoc žákům školy a jejich rodičům

 • řešení prospěchových a výchovných problémů, problémů ve vztazích se spolužáky a učiteli
 • při problémech s integrací žáků se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie) ve spolupráci s třídním učitelem, vyučujícími jednotlivých předmětů a s pedagogicko-psychologickou poradnou

Poskytování informací

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se i nadále jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

V prosinci žáci dostanou tiskopis přihlášek, který vyplní, údaje zkontrolují (nechají podepsat svému zákonnému zástupci) a odevzdají co nejdříve výchovné poradkyni. Na základě toho zástupce ředitele vyplní přihlášky a tyto budou předány žákům do půlky února (na ně si podle potřeby nechají vystavit potvrzení od lékaře – týká se např. oborů kuchař-číšník…apod.) v termínu tak, aby je stihli osobně nebo poštou předat na příslušné střední škole.

Žáci, kteří se budou hlásit na školu s talentovými zkouškami, budou toto řešit s výchovnou poradkyní školy již v průběhu září – října.

Po ukončení přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku žák nahlásí výchovné poradkyni vybranou školu.

Nabídka spolupráce rodičům

 • Osobní návštěva ve škole v době konzultačních hodin výchovné poradkyně nebo kdykoliv po telefonické domluvě.
 • Informace elektronickou poštou.
 • V rámci třídních schůzek.
 • Telefonicky.

Shrnutí informací pro žáky končící v tomto školním roce povinnou školní docházku

V průběhu školního roku

Průběžné informace o nabídce škol středního vzdělávání budou vyvěšovány na nástěnkách před ředitelnou.

Září

 • Žáci, kteří mají zájem o studium na SŠ s talentovou zkouškou nebo na konzervatoři, se již musí zajímat o možnostech a kritériích pro přijímací řízení.

Říjen

 • Rodiče vycházejících žáků obdrží informační dopis.
 • Žáci obdrží prostřednictvím školy brožuru vydanou Úřadem práce Mladá Boleslav o středních školách a učilištích okresu, které budou pro příští školní rok otevřeny.
  SŠ s talentovou zkouškou a konzervatoře
  • Sledujte nabídku oborů pro školní rok 2020/2021.
  • Budou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení.
  • Budou zveřejněna rozhodnutí o konání prvního kola PŘ – nejméně dva termíny.
  • Bude stanoven předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
  • Dostanete 2 „kopie“ přihlášky na SŠ, podle kterých se vyplní originály, které pak budeš odevzdávat na vybraných středních školách.

Listopad

 • 7. 11. 2019 – výstava studijních a učebních oborů: DK, Mladá Boleslav 8:30 – 16:00.
 • SŠ s talentovou zkouškou a konzervatoře
  • Zajistíte si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
  • Odevzdáte přihlášku pro první kolo PŘ řediteli SŠ (do 30. 11.).
  • Máte možnost odevzdat 2 přihlášky.
  • ZŠ vydá důležité potvrzení – zápisový lístek.

Prosinec / Leden

 • SŠ s talentovou zkouškou a konzervatoře
  • Žák obdrží pozvánku k přijímací zkoušce.
  • Po přijetí na uměleckou SŠ žák obdrží zápisový lístek od VP, který neprodleně vyplní a předá na SŠ

Leden / Únor

 • SŠ s talentovou zkouškou a konzervatoře
  • Talentové zkoušky.
  • Talentové zkoušky na konzervatoři.
  • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se dozvíte písemně do 7 dnů po termínu konání přijímací zkoušky.
  • Do 5 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí je povinnost odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek.
  • Můžete podat odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
  • Dostanete 2 „kopie“ přihlášek na SŠ.
  • Bude vyhlášeno první kolo přijímacího řízení.
  • Budou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení.
  • Bude zveřejněno rozhodnutí o konání přijímací zkoušky – nejméně dva termíny pro 1. kolo přijímacího řízení.
  • Bude stanoven a zveřejněn počet přijímaných uchazečů.
  • Zajistíte si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti na přihlášku (pokud je třeba).

Březen (do 1.3.)

  • Odevzdáte přihlášku pro první kolo PŘ řediteli SŠ.
  • Máte možnost odevzdat 2 přihlášky.
  • ZŠ vydá důležité potvrzení – zápisový lístek.

Duben / Květen

  • Obdržíte pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení.
  • Vyhledáte si pod registračním číslem pořadí uchazečů, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.
  • Obdržíte v písemné podobě rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí na SŠ.
  • Do 5 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí je povinnost odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek.
  • Můžete podat odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
  • V případě konání dalších kol PŘ se zveřejňují kritéria a termíny PŘ – probíhají další kola PŘ.

Červen

 • Nahlásíte výchovné poradkyni školy, kterou školu jste vybrali.

Srpen

 • Nezapomeňte doložit vysvědčení o ukončení ZŠ (do dne, kdy se staneš žákem SŠ).