Ředitel Základní školy Bělá pod Bezdězem vyhlašuje na základě zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění,
na dny 1. 04. 2020 a 2. 04. 2020

Zápis žáků do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd bude probíhat po oba dva dny v budově školy v Máchově ulici 1110 v době od 14:00 do 17:00 hod. Zákonní zástupci se dostaví (i se svým dítětem) dle písemné pozvánky, kterou obdrží poštou. Vezmou s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, 36 Kč na razítko a vyplněnou žádost k přijetí do školy (žádost je k dispozici na webových stránkách školy: www.zsbela.cz). Pokud se čas uvedený na pozvánce nehodí, domluví si zákonný zástupce náhradní termín v sekretariátu školy na tel. čísle 326701496, nebo e-mailem sekretariat@zsbela.cz. Zákonní zástupci, kteří pozvánku neobdrželi, si domluví den a hodinu v sekretariátu školy na uvedeném kontaktu.

Zápis

Zápis do prvních tříd se v naší škole uskuteční ve středu 1. 04. 2020 a ve čtvrtek 2. 04. 2020 v budově školy v Máchově ulici. Dodatečný zápis pro předškoláky, kteří se k zápisu nemohou dostavit, se uskuteční ve středu 22. 04. 2020.

K povinné školní docházce musí přihlásit zákonný zástupce každé dítě, které do 31. 08. 2020 dovrší šest let věku a má ve spádovém obvodu školy své bydliště. K zápisu se mohou dostavit i děti, které ve spádovém obvodu školy bydliště nemají. Zákonní zástupci své dítě přihlásí na sekretariátu školy.

Pokud zákonní zástupci budou žádat pro své dítě o odklad školní docházky, dostaví se k zápisu i s žádostí o odklad a s doporučením od dvou odborných lékařů (s posudkem příslušného školského poradenského zařízení a od odborného lékaře, např. dětského).

I v letošním roce budeme při zápisu žáků postupovat způsobem, který se osvědčil v předchozích letech. Rodiče budoucích prvňáčků obdrží poštou dotazník s pozvánkou na konkrétní den a hodinu. Tím se z velké míry předejde dlouhému čekání a zbytečné nervozitě. Rodiče přinesou k zápisu rodný list svého dítěte, svůj občanský průkaz, 36,- Kč na razítko (jmenovku žáka) a vyplněný dotazník, který obdrží spolu s pozvánkou. Dotazník je také uveřejněný ke stažení na webových stránkách školy. Občané států mimo EU musí doložit též povolení k pobytu na území ČR. Pokud rodiči (zákonnému zástupci) termín a čas na pozvánce nevyhovuje, je možné dohodnout změnu v sekretariátu školy (kontakt je uveden níže).

Pokud se některé dítě nebude moci k zápisu dostavit, např. z důvodu nemoci, uvítáme informaci o této skutečnosti. Rodič si při této příležitosti může domluvit náhradní termín zápisu.

Průběh zápisu

Po příchodu do školní budovy v Máchově ulici se účastníci zápisu shromáždí u sborovny v 1. poschodí přístavby. Zapisující učitelka odvede zapisované dítě do třídy k zjištění školní zralosti dítěte. Rodiče budou zatím ve sborovně informováni o způsobu výuky ve škole, o možnostech stravování ve školní jídelně, o činnosti a provozu školní družiny a o dalších důležitých skutečnostech souvisejících s nástupem dítěte do školy, popř. o možnostech a způsobu odkladu školní docházky. Ve sborovně je také zahájeno správní řízení v záležitosti přijetí žáka k plnění základního vzdělávání.

Po skončení posouzení školní zralosti ve třídě přivede zapisující učitelka dítě zpět k rodičům a bude je informovat o průběhu zápisu, popř. poradí další postup. Pokud rodiče budou chtít být přítomni ve třídě se svým dítětem, bude jim to umožněno. Nesmějí však do průběhu zápisu zasahovat. Je obvyklé, že dítě je ve třídě se zapisující učitelkou samo, neboť se tím zjišťuje i míra jeho samostatnosti.

S případnými dotazy se můžete obrátit na sekretářku ředitele školy (326701496, sekretariat@zsbela.cz) nebo učitelku zodpovídající za průběh zápisu (ivaradochova@zsbela.cz).

Nejčastější dotazy rodičů

Kdo rozhodne o odkladu školní docházky?

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel základní školy na základě písemné žádosti rodičů a dvou odborných doporučení (posudku příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře). Žádost s doporučeními je nutné přinést do školy k zápisu, chybějící dokumenty lze doložit nejpozději do 30. 04. 2020.

Bude u zápisu dítě samo, nebo s ním mohu do třídy?

Rodiče mohou s dítětem do třídy k zápisu, nesmí ale do průběhu zápisu zasahovat.

Mohu při zápisu fotografovat či natáčet kamerou?

Ano, ale oznamte to zapisující učitelce.

Mohu při zápisu fotografovat či natáčet kamerou?

Ano, ale oznamte to zapisující učitelce.

Mohu se dostavit k zápisu, přestože nemám v obci trvalé bydliště?

Ano, ale je dobré se předem objednat v sekretariátu školy.

V loňském roce mělo naše dítě odklad školní docházky, jde znovu k zápisu?

Ne, stačí, když se do školy dostavíte k vyřízení formalit bez dítěte a to 22. 04. 2020, pozvánku dostane rodič každého dítěte, které absolvovalo zápis na naší škole a kterému byl mu povolen odklad.

Musí umět dítě u zápisu číst a počítat?

Ne, toto se bude ve škole učit. Je ale velmi důležité, aby se umělo soustředit.

Co máme dělat, pokud jsme nedostali pozvánku k zápisu?

Domluvte si termín zápisu na sekretariátu školy.

Mohu svému dítěti nějak pomoci?

Nástup do školy je pro dítě velmi důležitou situací. Pro některé děti je adaptace na nové prostředí náročnější. Věnujte proto svým dětem soustředěnou pozornost. Mluvte s nimi. Nechte je, ať vám vypráví své zážitky a problémy. Naslouchejte jim. Pověřujte své děti drobnými, ale pravidelnými úkoly. Buďte důslední. Vybírejte a hrajte s nimi vhodné hry a činnosti, rozvíjející tvořivost a soustředěnost. Vytvářejte situace, kdy se děti budou učit jednat a komunikovat s cizími lidmi. Trénujte změny denního režimu.

Dokumenty k těmto informacím najdete v sekci Dokumenty ke stažení.