Operační program Jan Ámos Komenský

Registr. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007653 JAK ZS BĚLÁ P/B

Realizace: září 2023 – červen 2025

Cíl: Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem). Tyto aktivity rozvíjejí klíčové kompetence, čtenářskou a matematickou gramotnost žáků.

Šablony:

 1. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 2. Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Národní plán doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.


Doučování z Národního plánu obnovy bude pokračovat i ve školním roce 2022/2023.


Finanční prostředky z Národního plánu doučování použijeme i na výuku českého jazyka žáků z Ukrajiny, neboť jde o vzdělávání osob ohrožených školním neúspěchem.

 

 


Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Výzva č. 02-20-080 Šablony III mimo hlavní město Praha.

Reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022122

Realizace: září 2021 –  červen 2023

Cíl: Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků. Se zařazením žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem). Tyto aktivity rozvíjejí klíčové kompetence, čtenářskou a matematickou gramotnost žáků.

Šablony:

                1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ

                2. Klub konverzace v cizím jazyce

                3. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

                4. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

                5. Projekty ve škole

Rovné příležitosti žen a mužů ve vzdělávacích institucích

Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003137

Cílem projektu je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Je určený pro vedení škol a vzdělávacích institucí na Mladoboleslavsku, Českolipsku, Semilsku, Jablonecku a Liberecku. Cílová skupina je 20 zaměstnavatelů.

Posluchač získá:

 • nové informace, zkušenosti a kompetence
 • posílení schopnosti správně využívat znalosti a zkušenosti pro vedení týmu
 • seznámení se s pracovním trhem z pohledu genderové problematiky
 • nejnovější informace pro sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců
 • posílíte si své schopností najít uplatnění pro osoby s malými dětmi při kariérním růstu
 • posílíte své kompetence pro vedení genderově vyvážených  týmů
 • nové kontakty a vzájemné propojení v regionu
 • příklady dobré praxe v oblasti genderu v zahraničí
 • zapojení se do Místní agendy 21

 

Projekt EU Kids Online

Projekt s názvem „EU Kids Online“ je součástí mezinárodní studie a navazuje konkrétně na šetření provedené v roce 2010 ve 25 státech Evropy. Jeho řešení zaštiťuje prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D., který působí na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumný projekt byl schválen Etickou komisí pro výzkum MU.

Projekt EU Kids Online IV si klade za cíl lépe porozumět aktivitám a rizikům, s nimiž se setkávají na internetu děti a dospívající ve věku 9-17 let. Výzkum probíhá napříč Evropou a jeho výsledky napomohou k tomu, aby děti dokázaly lépe využívat příležitostí, které jim internet nabízí. Současně díky získání informací o zkušenostech s riziky pomohou ke zvýšení bezpečnosti internetu pro mladé lidi. Získaná zjištění mohou být využita pracovníky zabývajícími se dětmi a mládeží pro prevenci negativních jevů či intervenci, pokud se dítě s takovou situací setká. Více informací je dostupných zde: http://irtis.fss.muni.cz/eukoiv_cz/.

Data jsou sbírána prostřednictvím online dotazníku na škole, kterou žák navštěvuje. Otázky v dotazníku se týkají zkušeností s použitím technologií (počítačů, telefonů a dalších zařízení), aktivit na internetu (např. použití sociálních sítí) a možných rizik internetu (např. setkání s kyberšikanou nebo vystavení nevhodným obsahům násilného či sexuálního charakteru). Je samozřejmostí, že dítě může otázky přeskočit nebo u nich uvést „nevím“ či „nechci odpovědět“. Sběr dat je administrován zaškolenými pracovníky projektu a proběhne během vyučování v rámci jedné hodiny. Všechny děti se účastní dobrovolně, každé z nich může kdykoli během vyplňování dotazníku z výzkumu odstoupit. Nebudou sbírány žádné identifikační údaje. Po skončení vyplňování dotazníku bude prostor na případné otázky či komentáře.

Výzkum proběhne ve dvou třídách čtvrtého a šestého ročníku. Účast žáků je z etických důvodů podmíněna informovaným souhlasem rodiče či opatrovníka.

Smyslem výzkumu je porozumění tomu, co dnešní děti a dospívající na internetu dělají a čemu čelí. Škola získá cenné informace o českých žácích a o jejich používání internetu. Informace budou zpracovány do podoby závěrečné zprávy, kterou škola obdrží v elektronické podobě. V ní budou prezentovány nejdůležitější výsledky týkající se situace v České republice. Později budou také volně přístupné reporty porovnávající situaci v roce 2010 a 2017/18 a srovnání v rámci evropských států.

Z této studie nevyplývají žádné potencionální psychické, sociální, ekonomické, psychologické či právní újmy. Účast ve výzkumu pomůže porozumět současným rizikům a příležitostem spojeným s použitím internetu a dalších technologií dětmi a dospívajícími. Výstupy projektu budou volně dostupné na stránkách projektu.

 

Zapojení školy do projektu Didaktika – Člověk a příroda A

Již v minulém školním roce se naše škola zapojila do projektu Didaktika – Člověk a příroda A. Tento projekt je aktivitou Západočeské Univerzity v Plzni, partnery jsou i Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita v Hradci Králové. Jakožto fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého jsme byli osloveni i my, abychom se tohoto projektu zúčastnili. Tuto výzvu přijali Ing. Pavlína Cankařová za chemii a Ing. Zdeněk Galetka za fyziku. Cílem je rozvoj kompetencí vzdělávání ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda, a to prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů a odborníků ze science center v oblasti inovace oborových didaktik. Zastřešujícím tématem konference jsou kritická místa kurikula fyziky, chemie, biologie a geografie na základní škole.

A o co tedy ve skutečnosti jde? Hlavně o spolupráci učitelů přírodovědných předmětů základních škol a pedagogů a odborníků ze škol vysokých. Odborníci na vysokých školách totiž potřebují vědět, která oblast ve vzdělávání přírodovědných předmětů činí žákům problémy, a pak mohou navrhnout, jak tyto problémy řešit. Součástí projektu je i setkávání učitelů jednotlivých předmětů, aby si mohli vyměnit dobré i špatné zkušenosti s výukou jednotlivých témat, a tak se navzájem podpořit. První setkání učitelů chemie proběhlo v Plzni ve dnech 6. a 7. října 2017. I naše škola měla na této konferenci své zastoupení a přispěla svou troškou do mlýna. Využití limeriků, známé jako „běhání básniček“, ostatní zaujalo a vyvolalo vášnivou diskuzi. Další setkání účastníků projektu Didaktika je opět v Plzni, tentokráte 26. a 27. října 2017.

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007224
Realizace: září 2017 – srpen 2019
Cíl: Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem). Tyto aktivity rozvíjejí klíčové kompetence, čtenářskou a matematickou gramotnost žáků.

Šablony:

 • 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, anglického jazyka a mentoringu.
 • 2. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • 3. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • 4. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Využíváme ICT ve výuce

Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0012
Příjemce: Bezpečnostně právní akademie, Plzeň, s.r.o., střední škola
Partneři: 49 základních a středních škol
Rozpočet: 27,7 mil. Kč
Realizace: listopad 2014 – červenec 2015

Obsah projektu:

Projekt se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků (zvýšení a rozšíření kompetencí) v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce. Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a rozvoje znalostního kapitálu, vytvoření produktů pro DVPP po celé České republice a jejich provázání na aktuální trendy v oboru ICT.

Projekt vychází z nových poznatků o učení dospělých a využívá inovační vizualizované a interaktivní formy vzdělávání. Projekt je přímo zaměřen na průnik poznatků z teorie do praxe. Záměr projektu vychází z výsledků řady nezávislých šetření (závěry ČŠI, EU, OECD atd.).

Projekt je rozdělen do 3 klíčových aktivit, zaměřujících se na koučink, mentoring a podporu pedagogických a vedoucích pracovníků škol, na DVPP k integraci ICT do výuky a na evaluaci tohoto procesu.

Hlavní výstupy:

 • Přes 691 proškolených pedagogických pracovníků
 • 6 vzdělávacích kurzů akreditovanýchv rámci systému DVPP:
  • Moderní trendy ve využití ICT ve výuce
  • Praktické využití dotykových zařízení ve výuce
  • ICT v oborových didaktikách
  • Základy cloudových řešení
  • Sociální sítě a online komunita
  • Rozvoj dovedností pomocí ICT
 • webová platforma pro sdílení a výměnu zkušeností, studijních materiálů a e-learning

 

Regionální grantové programy ŠKODA AUTO na rok 2014

Podporovaný program

Popularizace technického vzdělávání na základních školách

Úprava vybavení učebny fyziky a vybudování laboratoře fyziky

Cílem projektu je dokončit rekonstrukci a vybavení učebny fyziky a nově vybudovat laboratoř fyziky pro experimentální výuku fyziky a dalších přírodních věd, zkvalitnit jejich výuku, otevřít nový zájmový útvar pro mimoškolní aktivity žáků, zlepšit vztah žáků k přírodovědným předmětům, podnítit jejich zájem o tyto předměty s cílem motivovat je ke studiu přírodovědných a technických oborů. Požadované vybavení najde své uplatnění zejména v hodinách fyziky, popřípadě v hodinách biologie, chemie nebo environmentální výchovy, využíváno bude i pro mimoškolní činnost zájmového kroužku. Uvažovaný výběr učebních pomůcek obsahuje specializované sady měřících sond, senzorů a příslušenství, které umožňují žákům provádět individuálně nebo po skupinách laboratorní práce a experimenty. Žáci si v praxi mohou ověřit mnoho fyzikálních zákonů. Jedná se o zkvalitnění interaktivní výuky přírodních věd se zaměřením na popularizaci techniky a technického vzdělávání v naší škole.

Učebna fyziky je nyní dobře technicky vybavena (dataprojektor, interaktivní tabule, počítač s připojením na internet, kvalitní venkovní žaluzie ovládané elektrickým pohonem). Zamýšlená fyzikální laboratoř přinese velkou inovaci pro výuku přírodovědných předmětů. Dokončená učebna fyziky a nová fyzikální laboratoř umožní škole i nadále využívat aktivity nabízené jinými subjekty, např. vysokými školami.

Firma Škoda Auto, a. s. poskytla finanční dotaci ve výši 90 000 Kč.

Projekt je finančně podpořen i firmou Atmos – Jaroslav Cankař & syn.

Další zdroje poskytly SRPDŠ při ZŠ Bělá pod Bezdězem a město Bělá pod Bezdězem.

 

Využíváme ICT ve výuce

Projekt se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků (zvýšení a rozšíření kompetencí) v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce. Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a rozvoje znalostního kapitálu, vytvoření produktů pro DVPP po celé České republice a jejich provázání na aktuální trendy v oboru ICT. Projekt vychází z nových poznatků o učení dospělých a využívá inovační vizualizované a interaktivní formy vzdělávání. Projekt je přímo zaměřen na průnik poznatků z teorie do praxe, vychází z myšlenky celoživotního učení a soustředí se na posílení konkurenceschopné pozice. Záměr projektu vychází z výsledků řady nezávislých šetření (závěry ČŠI, EU, OECD atd.). Projekt je rozdělen do 3 klíčových aktivit zaměřujících se na koučink, mentoring a podporu pedagogických a vedoucích pracovníků škol, na DVPP k integraci ICT do výuky a na evaluaci tohoto procesu.

 

Zkusme podnikat

Projekt LAG Podralsko je zaměřen na zvýšení možnosti uplatnění absolventů SŠ a ZŠ na trhu práce prostřednictvím rozvoje jejich podnikatelských znalostí. V rámci projektu budou vytvořeny tři vzdělávací moduly se zaměřením na konkrétní podnikové činnosti, dále pak žákovský sešit, který bude návodem k založení konkrétního minipodniku s důrazem na praktické příklady. Vznikne i e-learningová forma vzdělávacího programu. Žáci v minipodniku by měli pracovat v týmech tak, aby mohli využívat nástrojů skupinového vyučování s konzultacemi od odborných řešitelů a lektorů. Každý minipodnik bude disponovat žákovským sešitem/manuálem, který jej provede začátky zavedení jednotlivých podnikových činností. Na vlastním projektu minipodniku pak mohou žáci rozvinout své invence, kreativnost a nový pohled na podnikání. O svých mini podnicích mohou pak diskutovat v prostředí moodlu, ale i prostřednictvím facebookových stránek. Na tomto projektu si žáci konkrétně odzkouší své podnikatelské záměry, i když v simulovaném tržním prostředí. Úspěšnost svých minipodniků si ověří na veletrhu minipodniků. Cílem projektu rovněž je zvýšit odbornou kvalifikaci učitelů, kteří se stanou prostřednictvím projektu odbornými řešiteli (tzn. poradci) a tím bude možno se žáky pracovat i po ukončení projektu.

 

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce

Grantový projekt Školní pedagogicko-psychologické služby – výchovný poradce Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce

Grantový projekt (reg. č.: CZ.1.07/1.3.48/02.0013)

Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název globálního grantu – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji II

Poskytovatel: MŠMT, ZS OP VK – Středočeský kraj

Období realizace: 1. 04. 2013 – 31. 12. 2014

Území dopadu: Středočeský kraj

Zapojená pracoviště: Katedra psychologie

Cílem projektu je inovace programu vzdělávání výchovných poradců, realizovaného již od roku 1993 na Pedagogické fakultě UK – katedře psychologie, a jeho realizace pro 45 vybraných učitelů ZŠ a SŠ Středočeského kraje. Ti tak získají vzdělání požadované pro kvalifikovanou práci výchovného poradce, dle požadavků platné legislativy ČR.

Inovovaný program vybaví výchovné poradce dostatečným teoretickým zázemím i praktickými dovednostmi, akcentuje podporu kompetencí v oblasti kariérového poradenství. Vzdělávací program je 250 hodinový v 11 tematických výukových blocích, v 9 seminářích po 3 dnech. Součástí je i týdenní stáž v pedagogicko-psychologické poradně.

Vzdělávací program bude v průběhu projektu inovován pro podporu nejen kombinovaného studia, ale i distanční formy. Pro samostudium bude využíváno aplikace Moodle (e-learning). Metodické materiály, studijní opory i příklady dobré praxe zde budou k dispozici nejen účastníkům projektu, ale přístup k nim bude umožněn i dalším pedagogickým pracovníkům.

 

Odplouváme dál

Naše škola je od 1. 6. 2013 zapojena do projektu „Odplouváme dál“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt realizujeme ve spolupráci s firmou Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., která se zaměřuje na rozvoj lidských zdrojů, výzkum profesního uplatnění, a to za využití výpočetní techniky a pracovní diagnostiky.

Pro tento účel je využíván poradenský nástroj pod názvem „Pracovní diagnostika COMDI“, který je Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR uznán za poradenský nástroj Aktivní politiky zaměstnanosti ČR. V současné době je RCV generálně pověřeno MPSV ČR implementací pracovní diagnostiky COMDI v rámci ČR.

Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol Středočeského kraje a pracovníci škol zaměření na kariérové poradenství (výchovní poradci).

Účelem projektu je rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně prevence před nesprávnou volbou povolání nebo předčasným odchodem žáků ze systému vzdělávání, osvětová a informační činnost směřující k žákům a zákonným zástupcům při řešení budoucí profesní dráhy.

Hlavní cíle projektu:

 • kariérové poradenství pro žáky ZŠ a zpětnovazebné šetření
 • informační a poradenská činnost pro žáky a výchovné poradce škol
 • profesní diagnostika a poradenství při volbě budoucího povolání žáků

Více informací o projektu naleznete na http://odplouvamedal.rcv.cz.

 

V technice je budoucnost

Základní škola Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace je partnerem v projektu V technice je budoucnost. Realizátorem projektu je Národní technické muzeum Praha a projekt běží od 1. 06. 2013 do 31. 12. 2014.

Cílem projektu je začlenění technických témat do výuky jednotlivých předmětů na základních školách. Velký důraz je kladen na zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v technických oborech díky inovativnímu přístupu počátečního vzdělávání.

Žáci se v rámci projektu zúčastní workshopů v Národním technickém muzeu, exkurzí na pracoviště významných aktérů na trhu práce v technických oborech i besed s odbornými pracovníky. Myšlenkou projektu je tedy zefektivnit a podpořit proces volby povolání a ukázat žákům možné pracovní uplatnění v technickém odvětví.

 

Dotkni se 20. století!

Vzdělávací projekt Národního muzea podporuje výuku československých a českých dějin 20. století na základních a středních školách.

S využitím sbírkových předmětů, autentických dokladů minulosti, a jejich příběhů chtějí autoři projektu žákům a studentům přiblížit dobu nedávno minulou. S pomocí moderních technologií, digitalizovaného obsahu kulturních institucí, či replik sbírkových předmětů se dějiny 20. století přiblíží studentům téměř na dosah. V rámci projektu bude realizována řada výstupů. Vznikne série vzdělávacích a metodických materiálů, která žákům umožní získat elementární vztah k minulosti a interpretovat různé pohledy na události 20. století prostřednictvím konfrontace „velkých“ a „malých“ dějin za pomoci lidských příběhů.

Na projektu Národní muzeum spolupracuje s Asociací učitelů dějepisu, Univerzitou Karlovou v Praze, Asociací muzeí a galerií ČR. Zapojena jsou také muzea: Moravské zemské muzeum, Hornické muzeum Příbram, Masarykovo muzeum v Hodoníně a Muzeum Českého lesa v Tachově. Nedílnou součástí projektu je aktivní spolupráce s pedagogy 12 pilotních škol z celé České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Ovoce do škol

Dne 21. 12. 2009 schválila vláda ČR program dotované Ovoce do škol. V roce 2010 byl projekt zahájen. Nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela ZDARMA mají žáci 1. až 5. tříd základních škol. Laktea, o. p. s., byla schválena Státním zemědělským intervenčním fondem jako dodavatel Ovoce a zeleniny do škol.

Čtvrtým rokem jsme se zapojili i do projektu Ovoce do škol, který v rozsahu 1x za 14 dní dodává žákům školy ve věku 1. – 5. ročníku zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocnou šťávu. Vedení školy uzavřelo smlouvu o dodávkách uvedeného sortimentu s firmou Laktea, obecně prospěšnou společností, která zajišťuje dodávky v rámci projektu Ovoce do škol rozvoz pro základní školy v celé České republice. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. tříd. Cílem projektu Ovoce do škol je mimo jiné zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie (73%) a Česká republika (27%). Projekt Ovoce do škol se řídí Nařízením Rady ES č. 13/20009, Nařízením Komise ES č. 288/2009 a Nařízením vlády č. 478/2009.

Podpora je poskytována na:

 • čerstvé ovoce a zeleninu,
 • balené čerstvé ovoce a zeleninu (např. upravené krájením nebo strouháním), pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla,
 • balené ovocné a zeleninové šťávy pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty, avšak jejich podíl může činit nejvýše 25% celkového počtu dodaných produktů.

Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Exotické ovoce lze dodávat pro zpestření a rozšíření znalostí. S přihlédnutím k výživovému doporučení Ministerstva zdravotnictví pro obyvatele ČR, se upřednostňují: jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotka, okurky salátové, ředkvičky, hrachové lusky a listové saláty.

Četnost dodávek závisí na celkovém počtu přihlášených škol, resp. dětí. Distribuci pro žáky školy zajišťují v průběhu školního roku Marie Mlejnková a Mgr. Jana Tyšerová.

 

Školní mléko

V dalším roce je žákům ve škole zprostředkován prodej státem dotovaného mléka v rámci akce Školní mléko. Firma Laktea, obecně prospěšná společnost, zajišťuje dodávky vybraného sortimentu zboží do bělské školy. Žáci mají možnost zakoupit si mléčné výrobky a tím si obohatit svou svačinu. Nárok na 1 dotovaný výrobek mají žáci každý vyučovací den. Distribuci zajišťují Marie Mlejnková (Tyršova 20) a Mgr. Jana Tyšerová (Máchova 1110). Do odběru se zapojily i některé třídy 2. stupně. Pro skladování a výdej mléka a mléčných výrobků jsou vytvořeny odpovídající podmínky.

 

Projekt Evropská unie peníze školám

Projekt Zkvalitnění výuky na Základní škole Bělá pod Bezdězem, finančně podpořený dotací č. 2571/21/7.1.4/2010 pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1408).

V rámci projektu plní učitelé bělské školy tyto klíčové aktivity s těmito výstupy a celkovými náklady:

 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků – 4 šablony v celkové hodnotě 237 184,00 Kč
 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti – 6 šablon v celkové hodnotě 327 672,00 Kč
 • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol – 9 šablon v celkové hodnotě 489 872,00 Kč
 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – 4 šablony v celkové hodnotě 546 492,00 Kč
 • Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd – 6 šablon v celkové hodnotě 602 748,00 Kč
 • Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR – 1 šablona v celkové hodnotě 10 752,00 Kč
 • Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí – 1 šablona v celkové hodnotě 55 309,00 Kč

Celkový rozpočet projektu činí 2 250 029,00 Kč. Do plnění projektu se přihlásilo celkem 17 učitelů.

 

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná do června 2015, bude moci celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů a přírodovědných věd. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedojde pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň by se mělo vzdělávání v těchto oborech propojit mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.

Mezi partnerské školy projektu byla zařazena i Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, mezi spolupracující školy byla vybrána Základní škola Bělá pod Bezdězem, Máchova 1110.

Základní škola Bělá pod Bezdězem se zapojí do těchto aktivit: – Kroužek mechatroniky – volnočasová aktivita žáků školy, zábavnou formou se žáci seznámí s prvky řízení a automatizace – Kroužek vzájemného učení CAD – modelování v systému CATIA. Žáci ZŠ se zájmem o modelování, tvořivou práci na PC, design a technická řešení budou moci společně se žáky SŠ a pod vedením odborného pedagoga SŠ získat základní dovednosti v modelování jednoduchých geometrických tvarů a ploch. – Spolupráce se zaměstnavateli – zajištění společných exkurzí pro žáky ZŠ a SŠ do provozů za účelem seznámení se s moderními technologiemi výroby, zajímavými technickými řešeními. Součástí aktivity budou rovněž tematické exkurze za technickými památkami. – Praktické vyučování žáků ZŠ – základní škole budou poskytnuty dílny včetně vybavení pro realizaci výuky praktických cvičení. Výuka bude probíhat pod vedením učitele praktické výuky SŠ společně s učitelem ZŠ.

Udržitelnost aktivit bude projektu je min. další 3 roky po jeho skončení (tzn. min. do června 2018).

Základní informace o projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Zkrácený název projektu: Přírodní vědy a technika v SK

Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Období realizace: 2. září 2013 – 30. června 2015

Rozpočet projektu celkem: 161 415 913,37 Kč

Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK).
Stručný obsah projektu:

Projekt svou povahou kopíruje potřebu na celorepublikové úrovni, nejen ve Středočeském kraji, a tou je potřeba posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách. V návaznosti na podporu realizace kurikulární reformy škol poskytne investiční a neinvestiční podporu s cílem zvýšení atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů. Dále dojde k propojení počátečního vzdělávání se zaměstnavateli v regionu, a tudíž sladění požadavků trhu práce a obsahu vzdělávání budoucích absolventů.
Cíle projektu:

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Budou rozšířeny nabídky volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ s využitím nově vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s využitím zapojení kvalifikovaných odborníků z praxe bude významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu žáků o studium v uvedených oborech. Projekt si klade za cíl rozvinout spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákat ke studiu právě žáky základních škol, potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. Svými aktivitami projekt ovlivní žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce. Projekt chce svými aktivitami přispět k vyrovnání rozdílu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Je-li totiž absolventů dostatek, neodpovídají kvalifikačně požadavkům zaměstnavatelů, což je právě způsobeno absencí moderního vybavení a nových technologií přímo ve výuce, kde s nimi žáci mohou pracovat. Seznámení s tímto vybavením až na pracovišti zaměstnavatele není dobré ani pro jednu stranu. Investiční i neinvestiční vybavení škol podpoří realizaci kurikulární reformy. Projekt řeší také spolupráci institucí počátečního vzdělávání se zaměstnavateli. Přínosem oproti jiným projektům je z tohoto pohledu spolupráce středních a základních škol, která umožní následně spolupráci základních škol se zaměstnavateli. Každá střední škola zapojená do projektu bude spolupracovat s více základními školami a těmto školám umožní mimo jiné svým prostřednictvím vstup do světa zaměstnavatelů.
Zdůvodnění potřebnosti:

Analýzy poptávky zaměstnavatelů po technicky a přírodovědně kvalifikované pracovní síle v ČR dokumentují rostoucí potřebu odborníků a velmi nízkou nabídku takto připravených absolventů. Proto i Středočeský kraj má podporu odborného vzdělávání a řemeslných oborů požadovaných trhem práce jako jednu z priorit v oblasti vzdělávání, jak je uvedeno v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Jedná se především o obory strojírenství, elektrotechnika, potravinářské a zemědělské obory, stavebnictví.

Řada škol však nedisponuje dostatečným vybavením a nemůže vzdělávat žáky tak, jak by si představovala a jak jim ukládá náplň jejich ŠVP. Školy tak nejsou schopné se současným vybavením zajistit svým žákům odbornost výuky takovým způsobem, aby byli konkurenceschopní na trhu práce. Nedílnou součástí je taktéž propojení se zaměstnavateli za účelem úprav v ŠVP odborných škol tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Spolupráce se zaměstnavateli je velmi důležitá z hlediska včasného nasměrování žáků v souladu s potřebami trhu práce. Zapojení žáků základních škol má své opodstatnění, protože vzbuzení zájmu o přírodní vědy a technické vzdělávání musí začít již v 7. a 8 ročnících základní školy. Bude-li profese dostatečně atraktivní, respektive pracovní náplň s ní spojená, bude také zájem žáků vyšší. Takto připravené odborné vzdělávání ve Středočeském kraji umožní využít demograficky příznivý vývoj, který by se měl projevit po roce 2015 na ZŠ a posléze také na SŠ (Dlouhodobý záměr vzdělávání SČK). Svým zaměřením na potřeby odvětví zemědělství, chemie, potravinářského průmyslu a strojírenství váže na produkční základnu Středočeského kraje. Váže na závěry uvedené v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, kde je kraj hodnocený jako průmyslově-zemědělský s velkým počet firem působících v kraji v průmyslu automobilovém, strojírenském, chemickém a potravinářském.
Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou především žáci škol a školských zařízení (SŠ, ZŠ), dále pracovníci škol a školských zařízení (pedagogové SŠ, učitelé ZŠ) a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Žáci základních škol se při volbě povolání rozhodují spíše podle atraktivity zvolené profese, než podle potřeb trhu práce. Přírodovědné a technické vzdělávání není dostatečně atraktivní, aby vzbudilo zájem žáků, proto je potřeba ukázat jim reálná prostředí středních škol s ukázkami toho, jak vzdělávání probíhá, co vše se budou učit a především, čemu se naučí. Z tohoto hlediska je nedílnou součástí provést je reálným prostředím firem, aby si uvědomili, že současné technologie jsou již na takové úrovni, že i dělnické profese mohou být čisté a fungovat prostřednictvím počítačů, že ne vše je potřeba dělat pracně mechanicky, ale dokáží to za ně dělat stroje, pokud si je správně naprogramují.

Žáci středních škol, kteří si technické a přírodovědné obory zvolili, budou mít možnost pracovat s moderními přístroji a technologiemi na půdě školy. S těmito technologiemi většinou pracují až ve firmách při exkurzích.

Modernizace vybavení přispěje k zatraktivnění výuky a oboru jako takového a zvedne zájem o další vzdělávání například na vysoké škole apod.

Učitelé základních a středních škol budou realizovat výuku v modernizovaných učebnách a s moderním vybavením, čímž dojde ke zvýšení jejich odborných kompetencí a prostřednictvím atraktivní výuky získají ke studiu více žáků a vyvolají v nich větší zájem o přírodovědné a technické obory. Cílová skupina pedagogických pracovníků a vedoucích pedagogických pracovníků získá realizací projektu poznatky pro zkvalitnění ŠVP ZŠ a SŠ a realizaci vzdělávání v uvedených oborech s využitím nově pořízeného investičního a neinvestičního vybavení odborné výuky.

 

Pilotní škola Kin-ballu

Kin-ball je nová míčová hra. Byla vyvinuta v roce 1986 v Quebecu v Kanadě pro sportovní potřeby dnešní doby. Je poměrně fyzicky náročná a přitom nevyžaduje dlouhý trénink, aby si člověk užil zábavu. Po 15 minutovém vysvětlení základních pravidel se dá začít hrát. Tím, jak se kin-ball trénuje častěji, se odkrývají další úrovně dovedností odpalu, orientace v prostoru a samozřejmě strategické uvažování. Cílem hry je odehrát míč tak, aby jej tým na příjmu nechytil a míč se dotkl země. Naopak tým na příjmu musí zabránit tomu, aby se míč dotkl země. Hrají ale tři týmy, každý má čtyři hráče, míčem o průměru 122 cm. Ten, kdo odpaluje balón, zakřičí barvu týmu, který má balón chytit. Pokud ho tým na příjmu chytí, stává se útočícím týmem, odpaluje a volí barvu týmu, který má míč chytit. Tak je to až do doby, kdy dojde k chybě a tým na příjmu nechytí míč.

Tento nový sport se rychle ujal jako doplňkový sport mezi žáky školy a pro jeho provozování byly vytvořeny vhodné podmínky. Učitel tělesné výchovy absolvoval trenérské školení, vedení školy zakoupilo míč a rozlišovací dresy určené pro tento sport.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 02_18_063 Šablony II

Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014829
Realizace: září 2019 – srpen 2021

Cíl: Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem). Tyto aktivity rozvíjejí klíčové kompetence, čtenářskou a matematickou gramotnost žáků.

Šablony, které realizujeme:

               1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, anglického jazyka, inkluze a osobnostního rozvoje učitelů

                2. Čtenářský klub pro žáky ZŠ

                3. Klub konverzace v cizím jazyce

                4. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

                5. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

                6. Projekty ve škole